Menu główne Kliknij by przejść na stronę główną
Menu ikon

Opracowanie bazy danych wybranych metod i urządzeń do utylizacji odpadów


ODPADY - informacje ogólne


Definicja odpadów została sformułowana w ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001r.
W Polsce, według niej:

Według niej:

Odpadami oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Załącznik 1

Kategorie odpadów

Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, nie wymienione w pozostałych kategoriach.
Q2 Produkty nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął.
Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej.
Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.).
Q6 Przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.).
Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.).
Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.).
Q9 Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy
z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.).
Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.).
Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.).
Q12 Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp).
Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.).
Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.).
Q15 Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi.
Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej).

Odpady można podzielić ze względu na:

  • skład chemiczny,
  • właściwości,
  • na miejsce ich powstawania,
  • sposób ich unieszkodliwienia lub wykorzystania,
  • czy ze względu na zagrożenie dla środowiska.
Najogólniej można podzielić odpady na odpady przemysłowe i komunalne. W obu tych kategoriach wydziela się ponadto odpady niebezpieczne.


Odpady przemysłowe są to powstające w procesach produkcyjnych stałe i ciekłe substancje oraz przedmioty bezużyteczne bez dodatkowych zabiegów technologicznych.

W Polsce wyróżnia się 19 grup odpadów przemysłowych usystematyzowanych ze względu na miejsce ich powstawania (np. odpady z rolnictwa i leśnictwa, odpady z przeróbki ropy naftowej czy odpady z przemysłu fotograficznego). Klasyfikacja ta jest zgodna z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Zgodnie z polską ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001r.:

Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. to stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych,
z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej.

Zarówno wśród odpadów przemysłowych, jak i komunalnych znajduje się grupa odpadów, które mogą zagrażać środowisku naturalnemu, a nawet życiu ludzi. Są to odpady niebezpieczne.

[0]

design by Janusz Dreziński & Mariusz Wierzbicki