2.1.1   Kinetyczno-molekularna teoria gazu

2.1.1.1 Gaz doskonały

Cząsteczki (atomy) substancji w stanie gazowym są w nieustającym ruchu. Poruszają się niezależnie od siebie i ulegają częstym zderzeniom. Wzajemne zderzenia ciągle zmieniają kierunek poruszania się cząsteczek. Rys.2.01 przedstawia schematycznie model gazu służący do opisu jego własności.

Model ten nosi nazwę gazu doskonałego i można go scharakteryzować następującymi założeniami:

  1. Gaz składa się z cząsteczek (atomów) będących w nieustającym, przypadkowym ruchu.

  2. Cząsteczki (atomy) można traktować jako punkty bezwymiarowe. Można zaniedbać wymiary cząsteczek. Średnica cząsteczek (atomów) jest znacznie mniejsza od średniej drogi między zderzeniami.

  3. Zderzenia cząsteczek i atomów są zderzeniami sprężystymi”.

Kliknij na rysunek aby zobaczyć animacje.

Rys.2.01. Model gazu doskonałego.

Trzeba pamiętać, że gaz doskonały jest tylko modelem. W bardzo niskich temperaturach (mała energia kinetyczna cząsteczek) i przy wysokich ciśnieniach (duże zagęszczenie cząsteczek) nie można zaniedbać ani wymiarów cząsteczek ani ich wzajemnego oddziaływania. Mamy do czynienia wtedy z gazem rzeczywistym (II.2.1.4).