2.1.3   Pojęcie entropii

Pojęcie entropii jest bardzo użyteczne w rozważaniach dotyczących zmian w układach fizycznych i chemicznych. Zrozumienie tego pojęcia ułatwią przykłady z życia codziennego. Ilustracją pojęcia entropii może być porządek rzeczy w szafie ubraniowej, która zawiera posegregowane rodzaje garderoby. Krawaty znajdują się w jednym miejscu, skarpetki w drugim, a chusteczki w trzecim. Układ jest uporządkowany. W takim układzie odnalezienie jakiejś rzeczy jest łatwe i wymaga sprawdzenia jednej przegródki w szafie. Ta sama szafa może zawierać rzeczy nie poukładane, może panować w niej nieporządek. Znalezienie jakiejś rzeczy w takim nieuporządkowanym układzie będzie wymagało sprawdzenia wielu miejsc. Jeśli za miarę nieporządku przyjąć jakąś wielkość, którą nazwiemy entropią, to wartość entropii układu nieuporządkowanego będzie większa niż układu uporządkowanego. Zatem przejściu od stanu uporządkowanego do stanu nieuporządkowanego będzie towarzyszył wzrost entropii. Analogicznie, jeśli w zbiorniku składającym się z dwu oddzielonych przegrodą części będą znajdowały się dwa gazy, to entropia takiego układu jest mniejsza niż entropia układu, w którym ze zbiornika zostanie usunięta przegroda oddzielająca gazy, co spowoduje wymieszanie się gazów. Usunięcie przegrody powoduje samorzutne przejście od stanu uporządkowanego do nieuporządkowanego, co doprowadzi do wzrostu entropii układu. Podobnie przebiegają zmiany entropii podczas przebiegu reakcji chemicznych. Jeśli umieścić kryształ cynku w naczyniu z roztworem kwasu solnego, to zacznie przebiegać reakcja chemiczna:

Atomy cynku przejdą z sieci krystalicznej, z układu o jednakowych odległościach międzyatomowych (stan uporządkowany) do roztworu, w którym jony cynku tworzą mniej uporządkowaną strukturę. Entropia jest funkcją stanu, zatem zmianę entropii S określa różnica entropii w stanie końcowym i początkowym. W przypadku reakcji chemicznej jest to różnica entropii produktów i substratów:

Wartość entropii podaje się dla czystej substancji w warunkach standardowych (101 325 Pa, 298 K) i nazywa entropią standardową. Są to wartości bezwzględne, w odróżnieniu od poprzednio podawanych wartości entalpii i energii wewnętrznej. W tabeli 1 dla wybranych pierwiastków i związków chemicznych podano wartości standardowych entropii i standardowych entalpii tworzenia związków chemicznych.

Tabela 1. Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia

 Nazwa substancji

 Wzór substancji
– stan fizyczny

Standardowa entalpia tworzenia
,

kJ
·mol-1

Entropia standardowa
,
J·mol-1·K-1

PIERWIASTKI

azot

N2(g)

0,00

191,32

chlor

Cl2(g)

0,00

222,75

fluor

F2(g)

0,00

202,52

tlen

O2(g)

0,00

204,82

siarka

S(romb)

0,00

32,05

węgiel/grafit

Cgr

0,00

5,68

wodór

H2(g)

0,00

130,46

NIEORGANICZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE

amoniak

NH3(g)

-45,65

192,41

azotu tlenek

NO(g)

90,29

210,46

azotu dwutlenek

NO2(g)

33,82

239,72

chlorowodór

HCl(g)

-92,21

186,60

cyjanowodór

HCN(g)

130,42

201,52

fluorowodór

HF(g)

-270,86

173,51

glinu tlenek

Al2O3(s)

-1669,8

51,0

nadtlenek wodoru

H2O2(c)

-187,61

 

siarki dwutlenek

SO2(g)

-296,57

247,87

siarki trójtlenek

SO3(g)

-394,88

255,77

siarkowy(VI) kwas

H2SO4(g)

-812,80

156,71

siarkowodór

H2S(g)

-20,15

205,57

wapnia tlenek

CaO

-635,5

39,7

węgla tlenek

CO(g)

-137,15

197,71

węgla dwutlenek

CO2(g)

-393,13

213,47

woda

H2O(g)

-241,60

188,56

woda

H2O(c)

-285,84

69,96

żelaza(II) tlenek

FeO(st)

-270,37

56,1

żelaza(II) i żelaza(III) tlenek

Fe3O4(st)

-1117,1

146,4

żelaza(III) tlenek

Fe2O3(st)

-822,2

90,0

ORGANICZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE

aceton

CH3COCH3(g)

-217,36

294,65

benzen

C6H6(g)

82,85

268,94

butan

C4H10(g)

-126,03

309,82

chlorometan

CH3Cl(g)

-86,23

234,25

cykloheksan

C6H12(g)

-123,02

297,95

etan

C2H6(g)

-84,60

229,27

etanal (ald. octowy)

CH3CHO(g)

-166,20

263,97

etanol

C2H5OH(g)

-234,58

282,32

eten

C2H4(g)

-52,25

219,24

etyloamina

C2H5NH2(g)

-45,98

284,57

etyn

C2H2(g)

226,51

200,64

fenol

C6H5OH(g)

-96,27

315,30

metan

CH4(g)

-74,78

186,09

metanal (formaldehyd)

CH2O(g)

-115,79

218,57

metanol

CH3OH(g)

-200,97

218,57

metyloamina

CH3NH2(g)

-22,99

242,36

mrówkowy kwas

HCOOH(g)

-378,25

248,50

octan etylu

CH3COOC2H5(g)

-442,49

362,41

octowy kwas

CH3COOH(g)

-434,43

282,23

pentan

C5H12(g)

-146,30

348,61

propan

C3H8(g)

-103,75

269,65

propen

C3H6(g)

20,40

266,68

styren

C8H8(g)

147,22

344,77

toluen

C7H8(g)

49,95

320,36

Na podstawie standardowych entropii i standardowych entalpii tworzenia można obliczyć zmiany entalpii i entropii zachodzących podczas przebiegu reakcji. Na przykład dla reakcji spalania etanu Hr i Sr wynoszą:

Równanie 2-5

Przykład powyższy wykazuje, że w oparciu o stabelaryzowane wartości entalpii tworzenia można obliczyć entalpię dowolnej reakcji chemicznej. W przypadku spalania etanu reakcja jest egzotermiczna i układ traci 1426,46 kJ energii.

Analogicznie przeprowadzone obliczenia zmian entropii zachodzącej podczas przebiegu reakcji spalania etanu, w oparciu o standardowe entropie reagentów, dają przyrost 46,48 JK-1. W wyniku zajścia reakcji chemicznej entropia układu wzrosła.

Obliczenia zmian entalpii i entropii związane z przebiegiem reakcji chemicznej pozwalają obliczyć zmianę entalpii swobodnej, a tym samym ustalić kierunek przebiegu reakcji samorzutnej.