2.3   Zadania z termochemii

 1. Oblicz standardowe entalpie reakcji:

 1. Oblicz standardowe entalpie reakcji:

 1. Oblicz efekt cieplny (w warunkach stałego ciśnienia) towarzyszący spalaniu 1 m3 propanu  zmierzonego w warunkach standardowych.
 2. Oblicz wartość opałową butanu
 3. Oblicz wartość opałową gazu ziemnego zawierającego 90% metanu , 5% etanu i 5% azotu.
 4. Oblicz efekt cieplny (w warunkach stałego ciśnienia) towarzyszący spalaniu 1 kg gazu płynnego zawierającego 60 % wag. propanu  i 40 % wag. butanu .
 5. Oblicz masę węgla potrzebną do uzyskania 1 GJ energii na drodze spalania pod stałym ciśnieniem.
 6. Oblicz standardową entalpię tworzenia się węglanu wapnia, jeśli znana jest standardowa entalpia reakcji:

 1. Oblicz standardową entalpię reakcji chlorowania metanu

 1. Oblicz ciepło reakcji uwodorniania etenu

opierając się na standardowych entalpiach spalania etenu, wodoru i etanu, które wynoszą odpowiednio:

 1. Porównaj standardowe entalpie reakcji redukcji tlenku żelaza(II) i żelaza(III) Fe3O4 do żelaza za pomocą:

a/ tlenku węgla

b/ wodoru.

 1. Porównaj efekty cieplne spalania 1 kg węgla, 1 kg metanu i 1 kg acetylenu (etynu) w warunkach stałego ciśnienia.