3.2   Rozpuszczanie w wyniku solwatacji cząsteczek lub jonów

Solwatacją nazywamy oddziaływanie cząsteczek lub jonów danej substancji z cząsteczkami rozpuszczalnika w wyniku czego powstaje solwatowana forma cząsteczki (jonu). Forma ta jest przeważnie strukturą przestrzenną w której cząsteczka (jon) są otoczone ściśle zorientowanymi cząsteczkami rozpuszczalnika.

Charakter odziaływania cząsteczka (jon) – rozpuszczalnik zależy do budowy chemicznej cząsteczki i rozpuszczalnika. Przeważnie jest to oddziaływanie elektrostatyczne lub oddziaływanie poprzez siły dyspersyjne (II.1.3). W wyniku zjawiska solwatacji niejednorodny układ substancja rozpuszczana/rozpuszczalnik tworzy jednorodny układ jakim jest roztwór. Rys.3.1 przedstawia rozpuszczanie kryształu jonowego w wodzie w wyniku czego powstaje wodny roztwór tej soli składający się z jonów uwodnionych (solwatowanych).


Kliknij na rysunek aby zobaczyć animacje.

Rys.3.1 Uwodnione kationy i aniony powstają wskutek odziaływań elektrostatycznych kationów i anionów, z jakich jest zbudowana sieć jonowa kryształu z polarnymi cząsteczkami wody. Można zauważyć, że w uwodnionym anionie cząsteczki wody orientują się „biegunem dodatnim” – atomami wodoru, podczas gdy w uwodnionym kationie „biegunem ujemnym” – atomem tlenu.

Rysunek 3.2. ilustruje z kolei rozpuszczanie alkoholu w wodzie w wyniku odziaływań elektrostatycznych pomiędzy polarnymi cząsteczkami substancji rozpuszczanej -alkoholu i rozpuszczalnika – wody.

    

Rys.3.2. Rozpuszczanie alkoholu w wodzie. Polarne cząsteczki wody oddziaływują z polarną grupą OH alkoholu.

Im większa stała dielektryczna rozpuszczalnika, będąca miarą jego własności polarnych tym łatwiej rozpuszczają się w nim cząsteczki polarne lub kryształy jonowe. Rozpuszczalniki  zbudowane z cząsteczek  o słabych własnościach polarnych (niskiej stałej dielektrycznej) są natomiast dobrymi rozpuszczalnikami dla cząsteczek niepolarnych. Przykładem rozpuszczalnika „niepolarnego” jest czterochlorek węgla (rys.3.3). W cząsteczce tej cztery atomy chloru  związane kowalentnie z centralnie położonym atomem węgla tworzą symetryczny czworościan. Tego typu ułożenie atomów chloru powoduje jednorodność ładunku na powierzchni bryły, pomimo istnienia polarnych wiązań C-Cl.

                  

Rys.3.3. Model cząsteczki czterochlorku węgla

Rozpuszczanie w rozpuszczalnikach niepolarnych zachodzi wskutek odziaływania sił dyspersyjnych.

W tablicy 3.1 przedstawiono stałe dielektryczne wybranych  rozpuszczalników.

Tablica 3.1

Stałe dielektryczne wybranych cieczy w temperaturze 200C

Rozpuszczalnik

Wzór chemiczny

Stała dielektryczna

Cyjanowodór

HCN

95,4 (210C)

Kwas siarkowy VI

84

Woda

*

80

Glikol etylenowy

41,2

Nitrobenzen

36,1

Alkohol metylowy

33,1

Aceton

21,4

Alkohol izopropylowy

15,6

Dwutlenek siarki

15,6 (210C)

Amoniak

15,5 (20,50C)

Fenol

9,9 (480C)

Kwas octowy

7,14 (170C)

Siarkowodór

5,75 (100C)

Chloroform

5,05

Eter dwuetylowy

4,34

Trójchlorek fosforu

3,72 (180C)

Dwusiarczek węgla

2,65

Toluen

2,4

Czterochlorek krzemu

2,4

Benzen

2,28

Czterochlorek węgla

2,24

Próżnia

 

1 (z definicji)