4.5   Temperatura wrzenia i krzepnięcia roztworu

Temperatura krzepnięcia i wrzenia roztworu doskonałego zależy od jego składu. Wzrost stężenia  powoduje wzrost  temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia roztworu. Równania 4.06 i 4.07 ilustrują zależność pomiędzy wzrostem temperatury wrzenia  i obniżeniem temperatury krzepnięcia  a stężeniem molarnym (VI.2.5) roztworu:

podwyższenie temperatury wrzenia (4.06)             

obniżenie temperatury krzepnięcia (4.07)              

gdzie:

            m jest masą substancji rozpuszczonej wyrażoną w [g],

            M masą molową substancji rozpuszczonej [g],

            mr masą rozpuszczalnika.

Stałe KE i KK noszą nazwę stałej ebulioskopowej i stałej krioskopowej. Są one wielkościami charakterystycznymi dla danego rozpuszczalnika. Można zauważyć, że stałe KE i KK   równe wartościom    i  jeśli w 1000g danego rozpuszczalnika rozpuścimy jeden mol substancji ( ). Stałe ebulioskopowe i stałe krioskopowe dla wybranych rozpuszczalników przedstawiono w tablicy 4.1.

 Tablica 4.1

Stałe ebulioskopowe i stałe krioskopowe dla wybranych rozpuszczalników

Rozpuszczalnik

Wzór chemiczny

Woda

0,512

1,86

Benzen

2,53

4,90

Nitrobenzen

5,24

7,00

Bifenyl

 

-

8,00

Dibromoeten

-

11,80

Naftalen

-

6,8

Dwusiarczek węgla

2,34

-

Czterochlorek węgla

5,03

32

Alkohol etylowy

1,22

-

Alkohol metylowy

0,83