Bozony
Ciało doskonale czarne
Częstość cyklotronowa
Degeneracja
dipol elektryczny
dipol magnetyczny
Efekt fotoelektryczny
Elektronowolt (eV)
Energia jonizacji
Fale materii
Fermiony
Fluorescencja
Gaz elektronowy
Herz
Jonizacja
Katastrofa w nadfiolecie
Kwantyzacja
Kwant energii
Larmora precesja
Liczby kwantowe
Magnetyczny moment dipolowy
Moment pędu (inaczej kręt)
Natężenie prądu
Praca wyjścia
Prawo Stokesa
Równowaga termodynamiczna
Spin
Światło
Widmo promieniowania elektromagnetycznego
Bozony
(ang. boson, od fizyka o nazwisku Satyendra Bose) to cząstki elementarne posiadające spin całkowity. Z tego to względu podlegają statystyce Bosego – Einsteina i nie podlegają zakazowi Pauliego. Przykłady bozonów: foton, bozon W, bozon Z.
Ciało doskonale czarne
Pojęcie modelowe. Jest to ciało całkowicie pochłaniające padające na nie promieniowanie, niezależnie od długości fali tego promieniowania. Ciało takie ma zatem zdolność absorpcyjną równą 1 dla dowolnej długości fali. W rzeczywistości istnieją tylko ciała będące przybliżeniem CDC, są to m.in. czarna matowa powierzchnia (np. sadza) oraz wnęka z małym otworkiem, która praktycznie całkowicie pochłania promieniowanie wpadające przez otwór do środka wnęki
Częstość cyklotronowa
Jest to częstość kołowa obiegu cząstki naładowanej w jednorodnym polu magnetycznym. Zależy ona od indukcji magnetycznej B, masy cząstki m oraz wielkości ładunku elektrycznego q
Degeneracja
w fizyce kwantowej zwykle mianem degeneracji określa się sytuację, kiedy jednej wartości energii układu odpowiada wiele możliwych stanów kwantowych. Tym samym, mierząc energię, jaką posiada układ kwantowy, nie jesteśmy w stanie określić, w którym ze stanów kwantowych się on znajduje.
dipol elektryczny
układ dwóch różnoimiennych, ale równych co do wartości ładunków elektrycznych q, umieszczonych w pewnej odległości l od siebie.
dipol magnetyczny
układ dwóch różnoimiennych "ładunków" magnetycznych. W rzeczywistości bieguny magnetyczne występują zawsze parami. Przykładami dipoli magnetycznych mogą być: magnes sztabkowy, solenoid, pętla z prądem.
Efekt fotoelektryczny – zjawisko fotoelektryczne
Zjawisko zachodzące w ciałach pod wpływem światła. Jest ono związane z przekazywaniem energii fotonów pojedynczym elektronom. Efekt ten polega na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu (tzw. efekt zewnętrzny) lub na przeniesieniu nośników ładunku elektrycznego pomiędzy pasmami energetycznymi (tzw. efekt wewnętrzny), po naświetleniu promieniowaniem elektromagnetycznym (na przykład światłem widzialnym) o odpowiedniej częstotliwości. Emitowane w ten sposób elektrony nazywa się czasem fotoelektronami.
Elektronowolt (eV)
Jednostka energii i pracy, spoza układu SI. Jest to energia, jaką uzyskuje swobodny elektron spadając swobodnie w polu elektrostatycznym o różnicy potencjału 1V
Energia jonizacji
energia jonizacji, energia potrzebna do jednostkowej jonizacji atomu, tzn. oderwania jednego elektronu z atomu. Energia jonizacji maleje ze wzrostem numeru okresu (większa odległość od jądra i słabsze siły przyciągania elektronu z powłoki walencyjnej) a generalnie (z licznymi wyjątkami, biorąc pod uwagę kolejne wartości) rośnie wraz ze wzrostem numeru grupy.
Fale materii
zwane też falami de Broglie'a są to fale reprezentujące cząstki w ujęciu mechaniki kwantowej. Według hipotezy dualizmu korpuskularno – falowego każdy obiekt może być opisywany na dwa sposoby: jako cząstka/obiekt materialny albo jako fala (materii). De Broglie przypisał poruszającym się cząstkom swobodnym o pędzie p i energii E fale o długości λ = h/p i częstości f = E/h
Fermiony
to cząstki, które posiadają połówkowy spin (1/2, 3/2, ...), mierzony w jednostkach h kreslone. Konsekwencją ich połówkowego spinu jest to, że podlegają one Zakazowi Pauliego. Cząstki budujące materie (kwarki i leptony, jak też i większość złożonych cząstek, np. protony i neutrony) są fermionami. Stąd według Zakazu Pauliego nie mogą współistnieć w tym samym stanie w tym samym miejscu.
Fluorescencja
Jest to jeden z rodzajów luminescencji, emisja promieniowania (światła) związana ze spinowo dozwolonymi przejściami cząsteczki (atomu) między 2 stanami singletowymi. Czas trwania fluorescencji jest bardzo krótki i w praktyce ustaje wraz z przerwaniem dostarczania promieniowania wzbudzającego, gdyż elektrony pobudzone promieniowaniem, nie pozostają na wyższym poziomie energetycznym, lecz od razu wracają do stanu podstawowego. Fluorescencja to taki proces luminescencji, w którym przejście promieniste zachodzi między stanami o takiej samej multipletowości.
Gaz elektronowy
Elektrony swobodnie poruszające się między dodatnio naładowanymi jonami w substancjach metalicznych. Jest kwantowomechanicznym odpowiednikiem klasycznego gazu doskonałego dla cząstek podlegających statystyce Fermiego – Diraca.
Herc [Hz]
Jednostka miary częstotliwości w układzie SI. Jest to częstotliwość związana z ruchem periodycznym f=1/T, f – częstotliwość drgań, T – okres drgań
1Hz = 1s-1
Jonizacja
oderwanie elektronu od obojętnego atomu lub cząsteczki. Zachodzi, gdy zostanie dostarczona energia do atomu (cząsteczki), zwana energią jonizacji.
Katastrofa w nadfiolecie
Rozbieżność wyników doświadczalnych z wynikami teoretycznymi wynikającymi z wzoru Rayleigh'a – Jeans'a. Rozważania teoretyczne prowadziły do wniosku, że wszystkie ciała powinny wypromieniowywać swoją energię prawie wyłącznie w paśmie nadfioletu. Eksperyment wykazał, że gęstość energii zawsze pozostaje skończona i dla wysokich częstotliwości dąży do zera ⇒ sprzeczność.
Kwantyzacja
Polega na przeksztalcaniu ciągłego zbioru wartości, które może przybierać dana wielkość w skończony zbiór ściśle określonych wartości (dyskretnych)
Kwant energii
porcja energii jaką może pochłonąć lub jaką może przekazać układ w elementarnym akcie oddziaływania z innym układem (np. atom z fotonem).
Larmora precesja
ruch obrotowy, któremu podlegają paramagnetyczne mikroelementy materii (np. atomy o nie sparowanych elektronach, jądra atomowe o nieparzystej liczbie protonów); ich stały moment magnet. oraz moment pędu, którym są obdarzone, sprawiają, że w polu magnetycznym zachowują się one jak bąk obracający się w polu grawitacyjnym Ziemi, tzn. wykonują ruch precesyjny. Zjawisko odkrył 1897 J. Larmor.
Liczby kwantowe
w mechanice kwantowej nazywane są tak pewne parametry całkowite lub ułamkowe, odpowiadające określonym wartościom własnym i stanom własnym operatorów kwantowych, opisującym energię i inne własności układów kwantowych.
Symbole liczb kwantowych są ustalone tradycją. Na przykład elektronowi w atomie przypisane są następujące liczby kwantowe:
  • n (główna liczba kwantowa) kwantuje energię (w praktyce oznacza numer orbity elektronu) i przyjmuje wartości liczb naturalnych dodatnich,
  • l (poboczna liczba kwantowa) oznacza wartość bezwzględną orbitalnego momentu pędu i przyjmuje wartości liczb naturalnych z zakresu <0,n−1>,
  • m (magnetyczna liczba kwantowa) oznacza rzut orbitalnego momentu pędu na wybraną oś i przyjmuje wartości liczb całkowitych z zakresu <−l,l>,
  • s (spinowa liczba kwantowa) oznacza spin. Jest on stały dla danej cząstki elementarnej. Dla elekronu wynosi on ½. Ze względu na stałą wartość ta liczba kwantowa jest niekiedy pomijana,
  • ms (magnetyczna spinowa liczba kwantowa) pokazuje w którą stronę skierowany jest wewnętrzny moment pędu.
Magnetyczny moment dipolowy
jest efektem pochodzenia kwantowego i polega na posiadaniu przez cząsteczkę chemiczną lub cząstkę elementarną niezerowego momentu magnetycznego zwanego spinem.
Moment pędu (inaczej kręt)
wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch układu fizycznego względem określonego punktu (środka układu współrzędnych), odgrywająca szczególnie ważną rolę przy opisie ruchu obrotowego; dla punktu materialnego o pędzie p poruszającego się w odległości r od punktu odniesienia (tzw. wektor położenia punktu) równy jest iloczynowi wektorowemu.
L = rxp
Natężenie prądu
stosunek ilości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku. W przypadku przewodników powierzchnią jest przekrój poprzeczny przewodnika.
Praca wyjścia
jest to energia, jaką należy dostarczyć elektronom metalu lub innego przewodnika lub półprzewodnika aby opuściły one substancję i stały się elektronami swobodnymi. Określa ona zdolność danej substancji do emisji elektronów pod wpływem różnych czynników – np. pola elektrycznego, energii cieplnej, światła, promieniowania albo padających cząstek. Często używaną jednostką pracy wyjścia jest elektronowolt.
Prawo Stokesa
Prawo, które pozwala obliczyć siłę tarcia F, działającą na kulkę poruszającą się w ośrodku lepkim.
F =6p r η v,
gdzie r jest promieniem kulki, v jej prędkością, a h lepkością dynamiczną ośrodka. Kulka porusza się ruchem przyspieszonym, aż osiągnie stałą prędkość graniczną, gdy siła F osiągnie wartość równą sile ciężkości kulki zmniejszonej o siłę wyporu. Prawo odkrył sir George Gabriel Stokes (1819 – 1903).
Równowaga termodynamiczna
Równowaga termodynamiczna ma miejsce wtedy, gdy stan termodynamiczny układu nie zmienia się. Tylko dla stanów równowagowych wartości parametrów termodynamicznych mają określony sens.
Spin
jest to własny moment pędu (moment) danej cząstki w układzie w którym cząstka spoczywa. Własny oznacza tu taki, który nie wynika z ruchu danej cząstki względem innych cząstek, lecz tylko z samej natury tej cząstki. Każdy rodzaj cząstek elementarnych ma odpowiedni dla siebie spin.
Światło
część promieniowania elektromagnetycznego widziana przez człowieka
Widmo promieniowania elektromagnetycznego
Zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce.