Valid HTML 4.01 Transitional

X.
RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU

Równanie Schrődingera niezależne od czasu to równanie postaci:

wzor
(X.1)

Warunki regularności na wzor i wzor:

 1. skończone
 2. ciągłe
 3. jednoznaczne
Postać (kształt) funkcji własnych ψ zależy od potencjału V. a) cząstka swobodna Dla V(x) = 0 równanie (X.1) sprowadza się do postaci:
wzor
(X.2) 
wzor
(X.3) 
wzor
(X.4) 

Wielkość k we wzorze (X.4) jest równa:

wzor
(X.5) 

{E} – zbiór ciągły

wzor

b) cząstka w nieskończenie głębokiej studni potencjału

wzor
Rys.X.1. Nieskończenie głęboka studnia potencjału. Cząstka nie ma prawa przebywać w obszarach I i III ze względu na olbrzymią barierę potencjału.

Obszar II:

V(x) = 0, wzor

wzor
(X.6) 

Równanie (X.6) jak dla oscylatora harmonicznego.

wzor

(X.7a) i (X.7b) są to dwa szczegółowe rozwiązania równania (6).

wzor
(X.7a) 
wzor
(X.7b) 

Funkcja własna y2(x) nie spełnia warunku ciągłości bo:
wzor – brak ciągłości wzor

Natomiast funkcja własna y1(x) jest spełniona dla takiego warunku:

wzor
 
wzor
 
Wykres funkcji sinus
wzor
 
wzor
(X.8) 

Z wzorów (X.5) i (X.8) otrzymujemy, że energia na n–tym poziomie energetycznym wyraża się wzorem:

wzor
(X.9) 

Ze wzoru (X.9) wynika, że zbiór energii {E} jest dyskretny, stąd kwantowanie.
Funkcje własne cząstki zamkniętej w jamie potencjału:

wzor
(X.10) 
Ilustracja wzoru X.9
Rys.X.2. Ilustracja graficzna wzoru (X.9).
Ilustracja wzoru X.10
Rys.X.3. Ilustracja graficzna wzoru (X.10).
Wykres gęstości prawdopodobieństwa
Rys.X.4. Wykres gęstości prawdopodobieństwa dla różnych ψn.

X.1. OPERATOROWA POSTAĆ RÓWNANIA SCHRÖDINGERA.

wzor
 

{a}:

 • zbiór ciągły (cząstka swobodna),
 • dyskretny (cząstka w jamie potencjału)

Jeżeli do danej wartości własnej należy więcej niż jedna funkcja własna to dana wartość jest zdegenerowana.

Jeśli dla ai istnieje n różnych funkcji własnych {y1, y2,..., yn}, to jest to n – krotna degeneracja (zwyrodnienie)

wzor
(X.1.1) 

Stosuje się równoważny zapis równania (X.1.1):

wzor
(X.1.2) 

gdzie: wzor – hamiltonian (operator Hamiltona) jest wyrażony wzorem:

wzor
(X.1.3) 

Wyrażenie (X.1.3) również zapisuje się w skróconej wersji:

wzor
(X.1.4) 

gdzie:

wzor
(X.1.5) 

to operator Laplace'a

X.2. OPERATOR ENERGII.

Operatorem energii nazywamy wyrażenie:

wzor
(X.2.1) 

Równanie własne dla operatora energii jest postaci:

wzor
(X.2.2) 

czyli:

wzor
(X.2.3) 

X.3. OPERATOR PĘDU.

wzor
 
wzor
(X.3.1) 
wzor
 

Poszukujemy operatora: wzor

wzor
(X.3.2) 

Po podzieleniu równania (X.3.2) przez wzor otrzymujemy:

wzor
(X.3.3) 

Z własności operatorów:

wzor
(X.3.4) 

Z równań (X.3.3) oraz (X.3.4) wynika, że:

wzor
(X.3.5a) 

Analogicznie można znaleźć operatory: wzor

wzor
(X.3.5b) 
wzor
(X.3.5c) 

X.4. WARTOŚCI WŁASNE I FUNKCJE WŁASNE KRĘTU wzor

Stara teoria kwantowa:

II postulat Bohra wzor:

wzor
(X.4.1) 

Reguły kwantowania Wilsona – Somerfelda:

wzor
(X.4.2) 
wzor
 
wzor
(X.4.3) 

Składowym krętu L przypisujemy odpowiednio ich operatory:

wzor (X.4.4a) → wzor
(X.4.5a) 
wzor (X.4.4b) → wzor
(X.4.5b) 
wzor (X.4.4c) → wzor
(X.4.5c) 

Podstawiając do wzorów (X.4.5) uzyskane wcześniej wartości operatorów składowych pędu otrzymujemy:

wzor
(X.4.6a) 
wzor
(X.4.6b) 
wzor
(X.4.6c) 
wzor
(X.4.7) 

Równanie (X.4.7) po podstawieniu wartości operatora składowej krętu (X.4.6c) przyjmuje postać:

wzor
(X.4.7a) 

Współrzędne biegunowe:

wzor

Operator krętu we współrzędnych biegunowych:

wzor
(X.4.8a) 
wzor
(X.4.8b) 

Równanie własne z – towej składowej:

wzor
(X.4.8c) 

Z wzorów (X.4.7) i (X.4.8c) wynika:

wzor
(X.4.9) 
wzor
(X.4.10) 
wzor
(X.4.11) 
wzor
(X.4.12) 
wzor
(X.4.13) 

Wzór (X.4.13) stanowi matematyczne rozwiązanie równania własnego (X.4.7).

wzor

Założenia:

A = 1
 
wzor
 
wzor
 
wzor
 

Z jednoznaczności funkcji, przy takim założeniu znajdujemy funkcje własne.

wzor
(X.4.14) 

gdzie m – magnetyczna liczba kwantowa,

wzor
 
wzor
(X.4.15) 
wzor wzor
 

składowe krętu podlegają zasadzie nieoznaczoności Heisenberga.

X.5. WARTOŚCI WŁASNE I FUNKCJE WŁASNE wzor

wzor
(X.5.1) 
wzor
(X.5.2) 
wzor
(X.5.3) 

wzor – funkcja własna wzor

Stosujemy metodę separacji zmiennych:

wzor
(X.5.4) 
wzor
(X.5.5) 

Z wzorów (X.5.4) i (X.5.5) otrzymujemy:

wzor
(X.5.6) 

We wzorze (X.5.6) lewa strona będzie równa prawej wtedy i tylko wtedy, gdy obie strony równania będą stałe:

wzor
(X.5.7a) 
wzor
(X.5.7b) 
wzor
(X.5.8) 
wzor
 

Rozwiązanie (X.5.7b) istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy

wzor
(X.5.9) 
l = 0,1,2,...
 
wzor
 
wzor
 
wzor
 
wzor
(X.5.10) 

Kwantowanie L jest inne niż przewiduje stara teoria kwantowa. Według niej kręt wyraża się wzorem:

wzor,wzor
 

L → L* dla dużego l. Największa różnica w wartościach krętu jest w wartości minimalnej.
Z wzoru (X.5.10) wynika, że minimalna wartość krętu jest równa :

wzor
 

Natomiast według starej teorii kwantów wartość minimalna krętu:

wzor
 

Mamy więc sprzeczność, bo:

wzor
 

Eksperyment potwierdza słuszność, że zależność (X.5.11) jest prawdziwa:

wzor
(X.5.11) 

gdzie wzor – wielomian Legendre'a

wzor
 
l |m| wzor
0 0 1
1
1
1
0
1
wzor
2
2
2
2
1
0
3
wzor
wzor
Tabela X.1. Przykładowe wartości wielomianu Legendre'a dla różnych wartości liczb kwantowych l i m.

Z wyrażeń (X.5.5), (X.5.6) oraz (X.5.11) otrzymujemy, że:

wzor
(X.5.12) 
wzor

Orbitalna liczba kwantowa l określa stany elektronowe.

l 0 1 2 3 ...
Symbol stanu s p d f ...
Tabela X.2. Stany elektronowe dla odpowiednich wartości l.

Elektron s, to taki, dla którego kręt orbitalny jest równy 0, elektron p – kręt orbitalny równy 1, itd.

X.6. FUNKCJA FALOWA CZĄSTKI SWOBODNEJ (FALE MATERII).

Cząstka swobodna – potencjał V jest równy 0.

V(x,y,z) = 0

założenie 1:

wzor
 
wzor
(X.6.1) 
wzor
(X.6.2) 

Po podstawieniu wyrażenia (X.6.2) do równania (X.6.1) otrzymujemy:

wzor
(X.6.3) 

Funkcje własne dane są wzorem:

wzor
(X.6.4) 

Założenie 2:

A = 1

Wylicza się, że współczynnik a wynosi:

wzor
(X.6.5) 
wzor
(X.6.6) 

W trzech wymiarach wzór (X.6.6) przyjmuje postać:

wzor
(X.6.7) 
wzor
 
wzor
 

Postać funkcji falowej:

 1. w jednym wymiarze (1D):
  wzor
  (X.6.8)  
 2. W trzech wymiarach (3D):
  wzor
  (X.6.9)  
wzor
 

Według wyniku prawdopodobieństwo znalezienia cząstki jest wszędzie takie samo, co jest sprzeczne z definicją cząstki, bo cząstka jest w jakimś miejscu, a nie wszędzie. Lepszym rozwiązaniem dla cząstki swobodnej jest pakiet falowy, między innymi rozwiązuje problem lokalizacji.

X.7. PAKIET FALOWY.

Definicja pakietu falowego:
Jest to funkcja falowa, która w pewnym miejscu (obszarze) ma wartości różne od zera, a po za tym obszarem jest równa 0.

Konstrukcja pakietu falowego:

1D:

wzor
 
Przedział k
 
wzor
(X.7.1) 

c(k0) – amplituda funkcji.

Funkcja falowa (X.7.1) po rozwinięciu w szereg ma postać:

wzor
(X.7.2) 

Wyrażenie (X.7.2) stanowi matematyczną postać pakietu falowego. Możemy je zapisać jako:

wzor
(X.7.3) 

Przy czym c (x,t) stanowi amplitudę i wyraża się wzorem:

wzor
(X.7.4) 

gdzie:

wzor
(X.7.5) 

Ponieważ wzor, to muszą być spełnione warunki:

wzor oraz wzor

Z pierwszego otrzymujemy, że:

wzor

Natomiast z drugiego:

wzor
Zależność funkcji falowej od położenia
Rys.X.2. Zależność funkcji falowej od położenia x.
Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki wzor
Rys.X.3. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w przedziale [– Δx,+Δx] funkcji x.

X.8. PRĘDKOŚĆ GRUPOWA u.

Prędkość grupowa jest to prędkość z jaką przesuwa się maksimum główne w pakiecie falowym. Jest ona równa prędkości cząstki fali de Broglie'a.

wzor
 
wzor
(X.8.1) 
wzor
(X.8.2) 
Wykres sinus Prędkość fazowa fali – jest to prędkość, z jaką przesuwa się faza np. punkt 1.
wzor
wzor
(X.8.3) 
wzor
 
wzor
(X.8.4) 
wzor
(X.8.5) 

Wzór (X.8.5) przedstawia zależność pomiędzy prędkością fazową v, a prędkością grupową u.
Te wielkości są tożsame wtedy, gdy prędkość nie zależy od długości fali (brak dyspersji).

X.9. RELACJA PRĘDKOŚCI GRUPOWEJ (u) Z PRĘDKOŚCIĄ CZĄSTKI (v0).

Opis cząstki klasycznie:

wzor wzor
 

Opis tej samej cząstki poprzez fale materii:

wzor
 
wzor
 
wzor
 
wzor wzor
 
wzor
 
wzor
 
wzor
 
wzor