Valid HTML 4.01 Transitional

XI.

XI.1. ATOM WODOROPODOBNY

Atomy wodoropodobne, to pierwiastki posiadające tylko jeden elektron, np. He+, Na++, itd.

Atom z orbitą Energię możemy wyrazić z pomocą wzoru:
wzor
(XI.1.1) gdzie
wzor – energia kinetyczna elektronu
wzor
(XI.1.2a) m – masa elektronu
p – pęd elektronu
wzor – energia kinetyczna jądra atomowego
wzor
(XI.1.2b)

V – energia potencjalna (potencjał)

wzor
(XI.1.2c)

Masa jądra atomowego M jest znacznie większa od masy elektronu m.

Atom w kartezjańskim układzie współrzędnych
Rys.XI.1. Schematyczna ilustracja atomu wodoropodobnego umieszczonego w kartezjańskim układzie współrzędnych.

Równanie Schrődingera dla atomu wodoropodobnego znajdujemy posługując się regułami Jordana:

wzor
 
wzor
 
wzor
(XI.1.3) 
wzor
(XI.1.4) 
wzor
(XI.1.5) 

We wzorze (XI.1.5) współrzędne x, y, z to współrzędne względne (położenie elektronu względem jądra lub odwrotnie).

Separujemy zmienne:

wzor
(XI.1.6) 

Ze wzorów (XI.1.3) oraz (XI.1.6) otrzymujemy:

wzor
(XI.1.7) 
wzor
(XI.1.8) 

Równanie (XI.1.7a) opisuje ruch atomu jako całości, z energią kinetyczną równą (E' – E).

Uwaga:

wzor
 
wzor
(XI.1.8) 

Wyrażenie (XI.1.8a) opisuje falę płaską.

Układ współrzędnych 3D φ – kąt azymutalny
θ – kąt biegunowy
wzor
(XI.1.9) 
wzor
(XI.1.10) 

μ jest to tzw. masa zredukowana i jest ona równa:

wzor

Równanie (XI.1.9) rozwiązuje się metodą separacji zmiennych czyli zakładamy, że:

wzor
(XI.1.11) 

R – funkcja radialna
Wykorzystujemy znajomość funkcji własnej wzor (patrz rozdział X.5.)

wzor

Z równania (XI.1.10) oraz wykorzystując funkcję własną wzor otrzymujemy:

wzor
(XI.1.12) 

Po podstawieniu do równania (XI.1.12) wartości własnej operatora wzor

wzor
(XI.1.13) 

Szukamy rozwiązań postaci:

wzor
(XI.1.14) 
wzor – część radialna
 
wzor – część kątowa
 

Z równań (XI.1.13) oraz (XI.1.14) otrzymujemy:

wzor
(XI.1.15) 

Równanie (XI.1.15) to równanie Laguerra

  1. E ≥ 0, E jest ciągła
  2. E < 0 – elektron związany – tworzy razem z jądrem atom.
wzor
(XI.1.16) 

Równanie (XI.1.16) to zbiór rozwiązań równania (XI.1.15) przy warunku b).
Z teorii BohraSommerfelda:

wzor

n – główna liczba kwantowa
l = 0,1,....,n – 1 – orbitalna liczba kwantowa

wzor
(XI.1.17) 

gdzie wzor jest wielomianem Lagguera.

wzor; wzor
ELEKTRON n l wzor
1s 1 0 wzor na 1 orbicie
2s
2p
2
2
0
1
wzor
wzor
3s
3p
3d
3
3
3
0
1
2
wzor
wzor
wzor
Tabela 1. Przykłady postaci wielomianu Laguerra dla kilku wartości n i l.
wzor
(XI.1.18) 
wzor funkcji własnych
(XI.1.19) 

istnieje degeneracja stopnia n2.

Tylko elektronowi w stanie podstawowym (n = 1) odpowiada jedna funkcja własna – stan elektronu jest niezdegenerowany. Na następnych orbitach stopień degeneracji rośnie. Każdy stan atomu wodoropodobnego określony jest przez 3 wartości liczb całkowitych: n, l, m.

XI.2. KWANTOWO – MECHANICZNY OBRAZ ATOMU (WG BORNA)

Obiekt w układzie współrzędnych 3D Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w objętości dV:
wzor
(XI.2.1)  Przy czym funkcja y dana jest równaniem (XI.1.18)
wzor
(XI.2.2) 
wzor
(XI.2.2a) 
wzor
(XI.2.2b) 

Z wyrażeń (XI.2.2b), (XI.2.2a) oraz (XI.2.2) otrzymujemy:

wzor

Z warunku normalizacji:

wzor
(XI.2.3) 
wzor
(XI.2.3a) 
wzor
(XI.2.4) 
wzor
(XI.2.5) 

Znormalizowana funkcja falowa atomu wodoropodobnego wyraża się wzorem:

wzor

Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w objętości dV:

wzor
(XI.2.6) 

Gęstość prawdopodobieństwa

wzor
(XI.2.7) 

A) Zależność wzor od wzor

wzor

Prawdopodobieństwo wszędzie jest stałe – ma charakter izotropowy.

B) Zależność wzor od wzor

wzor

Stan kwantowy dla danej trójki liczb kwantowych nazywa się orbitalem.

wzor
Orbital typu s
Rys.XI.2. Orbital typu s.

Orbital 1s – dla tych stanów rozkład gęstości jest sferycznie symetryczny.

wzor

l = 1 – stan "p"

Orbital typu pOrbital typu p
Rys.XI.3. Orbitale typu p.

OP – odcinek łączący początek układu z punktem P pod kątem θ.
Rozkład gęstości jest typowo anizotropowy.

C) Zależność wzor

wzor

wzor– zależność samej funkcji falowej od r
wzor– gęstość prawdopodobieństwa

Zależność R od r
Rys.3. Zależność funkcji R od r. Czerwona linia – wykres gęstości prawdopodobieństwa, niebieska – zależność funkcji falowej od r.

Mechanika kwantowa przewiduje możliwość penetracji jądra atomowego przez elektron – pewne prawdopodobieństwo, że elektron znajduje się wewnątrz jądra. Tylko elektrony typu s mają gęstość prawdopodobieństwa różną od zera w obszarze jądra atomowego.

Funkcja falowa radialna stanu podstawowego (n = 1, l = 0, m = 0).

wzor
(XI.2.8) 

Indeks 100 oznacza trzy liczby kwantowe (n = 1, l = 0, m = 0)

wzor
(XI.2.9) 

Inną wielkością, którą obrazuje się położenie elektronu w atomie jest częstość przebywania elektronu w powłoce sferycznej o promieniu r i grubości dr (rys.XI.4):

Elektron w powłoce sferycznej wzor
rys.XI.4. Elektron w powłoce sferycznej.

Model orbitalny wprowadzony przez Bohra i Sommerfelda nie znajduje potwierdzenia w fizyce kwantowej (kształty orbitali).