Valid HTML 4.01 Transitional

II.
KWANTY A ELEKTRONY

II.1. PROMIENIE KATODOWE

Promienie katodowe są przyczyną fluorescencji. Odegrały one bardzo ważną rolę w odkryciu elektronów.
Skład promieniowania katodowego stanowią cząstki elektrycznie naładowane. Dzięki elektroskopowi można było stwierdzić, że cząstki te są ujemne.

Plücker w swoim doświadczeniu badał wyładowania elektryczne w rozrzedzonych gazach poddanych działaniu silnego pola elektrycznego.

Rurka Pluckera S – powłoka fluorescencyjna
Z – Zawór
K – Katoda
A – Anoda
D – Diafragma (kolimator)
G – Galwanometr
HV – Wysokie napięcie
Rys.II.1. Rurka Plückera – bańka szklana wypełniona gazem.

Kolimator (przeszkoda) może przyjmować różne kształty – promieniowanie rozchodzi się po liniach prostych.

Kolimator 1 Kolimator 2
Rys.II.2. Przykładowe kształty diafragmy.

Doświadczenie Plückera ukazuje, że barwa świecących gazów jest charakterystyczna dla danego gazu. I tak:

  • wodór – fioletowy
  • neon – czerwony
  • hel – bladoniebieski
  • wodór + rtęć – fioletowy
Świecący wodór
Rys.II.3. Fotografia ilustrująca doświadczenie Plückera – świecący wodór
Świecący neon
Rys.II.4. Rurka Plückera z świecącym neonem.

Jeżeli wzór to znika kolorowe jarzenie, ale galwanometr dalej wskazuje na przepływ prądu, pojawia się zjawisko fluorescencji.

J.Thomson (1856 – 1940) – stosując zmodyfikowaną rurkę Plückera wyznaczył q/m – stosunek ładunku do masy.

Rurka Thomsona Rys.II.5. Zmodyfikowana rurka Plückera zaproponowana przez Thomsona.

E – pole elektryczne
B – wektor indukcji magnetycznej
d – odległość między okładkami kondensatora
&delta – kąt pomiędzy promieniem biegnącym gdy pole elektryczne jest równe 0, a promieniem przechodzącym przez niezerowe pole elektryczne.
L – długość kondensatora

wzor
(II.1.1)

gdzie:
FE – siła elektryczna
q – ładunek elektryczny
V – potencjał

Siła FE powoduje odchylenie cząstki, która trafia do O1 (cząstka porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym)

wzor
(II.1.2)

gdzie:
a – przyspieszenie cząstki
t – czas

wzor
(II.1.3)

gdzie:
m – masa cząstki

wzor
(II.1.4)

gdzie:
t – czas działania siły FE,
l – długość kondensatora
v – prędkość

wzor
(II.1.5)  
wzór

gdzie:
W – geometryczne wzmocnienie odchylenia

Odchylenie po wyjściu z kondensatora:

wzor
(II.1.6)

Thomson umieścił rurkę w polu magnetycznym i dobrał tak wartość tego pola, żeby plamka nie była odchylona.

wzor
(II.1.7)

Warunkiem tego jest, żeby: wzór, stąd:

wzor
(II.1.8)  
wzor
(II.1.9)  
wzór

– taki wynik uzyskał Thomson w swoim doświadczeniu.

Założenie Thomsona: m – bardzo małe.

Współczesna wartość stosunku e/m wynosi: wzór

Jon H + Cu 2+ Ag+
wzór wzór wzór wzór
Tabela II.1. Stosunek q/m dla różnych jonów.
wzór

K – promienie katodowe

W celu identyfikacji promieniowania katodowego należy wyznaczyć m i q.
Łatwiej było wyznaczyć ładunek promieni katodowych:

Doświadczenie Millikana (1908) – jeżeli rozpylimy ciecz,cząsteczki cieczy mają ładunek elektryczny.

Doświadczenie Millikana - ilustracja wzór
Rys.II.6. Ilustracja do doświadczenia Millikan'a

Kulka jest nieruchoma, gdy:

wzór

Warunek równowagi:

wzor
(II.1.10)  
wzor
(II.1.11)

Lepkość cieczy pozwala wyznaczyć masę.

Cząstka poruszająca się w płynie Jeżeli ciało porusza się w jakimś płynie, to działa siła tarcia. Jest nią siła Stokes'a Fs
Rys.II.7. Siła działająca na ciało poruszające się w płynie.

Wzór Stokes'a

wzor
(II.1.12)

gdzie:
&eta – współczynnik lepkości

wzór
Wykres v(t)
Rys. II.8. Zależność prędkości cząstki poruszającej się z prędkością v w cieczy od czasu t.

Warunek równowagi (ogólnie):

wzor
(II.1.13)  
wzor
(II.1.14)  
wzor
(II.1.15)

Ładunek może przyjmować tylko wartości dyskretne, ładunki są skwantowane.

wzor
(II.1.16)

gdzie:
e – ładunek elementarny

wzór,wzór –Dane współczesne!

Elektrony są integralną częścią materii, każdego atomu.

II.2. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE (1887, HERTZ)

Zjawisko fotoelektryczne to zjawisko uwalniania przez światło elektronów z powierzchni metali.
Sposoby pobudzania metali do emisji elektronów:

  • bombardowanie metali jonami gazu, aby otrzymać strumień elektronów
  • termoemisja – zjawisko emitowania elektronów pod wpływem energii termicznej poprzez rozżarzoną katodę
  • fotoemisja (fotoefekt) – emisja elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania
Urządzenie do fotoemisji
Rys.II.9. Schemat urządzenia do obserwowania zjawiska fotoemisji. Symbole – jak przy rys.II.1.

Jeśli f > fmin, to pojawi sie prąd elektryczny (i ≠ 0, a nawet gdy HV = 0).

Lenard (1900)
Zmierzył stosunek wzór cząstek w efekcie fotoelektrycznym i udowodnił, że są one elektronami.

wzor
(II.2.1)

EF – efekt fotoelektryczny
Nośniki prądu płyną od katody (K) do anody (A)
W szczególności badano charakterystyki prądowo – napięciowe.

II.3. CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO – NAPIĘCIOWA

II.3.1. Wpływ natężenia

wzór

U0 – napięcie hamujące
i – fotoprąd
&Phi – natężenie światła

wzór
Charakterystyka i-U
Rys.II.10. Charakterystyka prądowo – napięciowa. Dodatnia strona osi poziomej – napięcie przyspieszające
  1. po przekroczeniu pewnej wartości U' natężenie prądu jest stałe.
  2. napięcie hamujące nie zależy od strumienia światła
wzor
(II.3.1)  
wzór
 
wzor
(II.3.2)

Wniosek:
U0 jest związane z maksymalną energią kinetyczną.

II.3.2. Wpływ częstości światła

wzór
Charakterystyka i-U 2
Rys.II.11. Charakterystyka i – U. Zmieniane są częstotliwości.

Z rys.II.11. wynika że im większa częstość, tym większy potencjał hamujący.

Zależność napięcia hamującego od częstości
Rys.II.12. Zależność napięcia hamującego od częstości. Z eksperymentu wynika, że zależność ta jest liniowa oraz, że istnieje częstość minimalna.

II.3.3. Wpływ materiału

Zależność napięcia hamującego od częstości 2
Rys.II.13. Zależność napięcia hamującego od częstości dla różnych pierwiastków. Kąt a jest stały – nie zależy od materiału, częstość natomiast zależy.
Metal wzór
[10-13 Hz]
wzór
[A]
Zakres fal
Na
Al
51,5
63
5830
4770
żółte
fioletowe
Zn
Sn
Cn
80
83
100
3760
3620
3000
UV
Tabela II.2. Przykłady fmin (&lambda max) dla różnych materiałów.

Doświadczenie
Szyba – zatrzymuje promieniowanie UV emitowane przez lampę rtęciową.
Po usunięciu szyby przechodzi UV, został wywołany efekt fotoelektryczny – elektroskop się rozładowuje.

wzór
Zjawisko fotoelektryczne
Rys.II.14. Zestaw przyrządów użytych w doświadczeniu ilustrującym zjawisko fotoelektryczne.

II.4. TEORIA EINSTEINA (1905)

Einstein założył, że światło jest strumieniem fotonów.
Foton o energii:

wzor
(II.4.1)

– fotony oddziałując z elektronami całkowicie przekazują im swoją energię
Efekt fotoelektryczny występuje, gdy spełniony jest następujący warunek:

wzór

&Delta E – Energia potrzebna na przeniesienie elektronu na powierzchnię i uwolnienie go z tej powierzchni.

wzor
(II.4.2)

gdzie:
EK – energia kinetyczna emitujących elektronów

Maksymalna energia kinetyczna dana jest następującym wzorem:

wzor
(II.4.3)

W – praca wyjścia – energia, jaką należy dostarczyć elektronowi powierzchniowemu, aby oderwać go od tej powierzchni.

Równanie (II.4.3), to równanie Einsteina. Na jego podstawie można wyjaśnić dlaczego nachylenie prostej na rys.II.12. nie zależy od materiału (kąt nachylenia zależy tylko od stałych uniwersalnych).

wzór

A z przecięcia się tej prostej z osią U0 można wyznaczyć pracę wyjścia.

wzór
 
wzór
 
wzor
(II.4.4)

Wartości pracy wyjścia W dla różnych materiałów:

wzór