Valid HTML 4.01 Transitional

III.
EFEKT COMPTONA

III.1. Efekt Comptona

Zjawisko zmiany długości fali promieniowania roentgenowskiego rozpraszanego na swobodnych elektronach.
Zjawisko to stoi u podstaw mechaniki kwantowej.

Rozpraszanie kwantu gamma
Rys.III.1. Rozpraszanie kwantu &gamma na tarczy.

Compton badał rozpraszanie promieniowania roetgenowskiego na tarczy.

I – natężenie promieniowania roentgenowskiego po przejściu przez folię metalową

Zależność I(lambda)
Rys.III.2. Zależność natężenia promieniowania Rtg po przejściu przez folię od długości fali promieniowania.
wzór

– nie zależy od długości fali
promieniowanie Rtg – jego energia 10000 – 100000eV
– rozpraszanie ma miejsce na elektronach swobodnych (tzw. elektronach przewodzenia lub walencyjnych) Siły wiązań metalicznych – elektron swobodny odrywa się od atomu, tworzy gaz elektronowy.

Równanie Comptona:

wzor
(III.1.1a)  
wzor
(III.1.1b)

&Lambda – comptonowska długość fali

wzor= 0,0242 Å
(III.1.1b)  
wzór

Compton światło traktował jak strumień fotonów.

Zderzenie fotonu z elektronem wzor – pęd elektronu, który uzyskuje po zderzeniu z fotonem
Rys.III.3. Zderzenie fotonu z elektronem. Po zderzeniu foton częściowo przekazuje swój pęd elektronowi.

– prawo zachowania pędu:

Prawo zachowania pędu
wzor
(III.1.3)
z prawa cosinusów:
wzor
(III.1.3)
Rys.III.4. Interpretacja wektorowa prawa zachowania pędu.

– prawo zachowania energii:

wzor
(III.1.5)

dla fotonu:

wzór(masa spoczynkowa)

z (III.1.5) wynika:
wzor
(III.1.6)  
wzor
(III.1.7)

Wyprowadzimy równania Comptona z zależności (III.1.7):

wzor
(III.1.7a)  
wzor
(III.1.7b)  
wzor
(III.1.7c)

Z (III.1.4) i (III.1.7c) wynika:

wzor
(III.1.8)  
wzor
(III.1.8a)  
wzor
(III.1.9)

Na podstawie postulatu Plancka:

wzor
(III.1.10a)  
wzor
(III.1.10b)  
wzor
(III.1.11)  
wzor
(III.1.12)

Otrzymaliśmy równanie (III.1.1a):

wzor
(III.1.13)  
wzór

Rozpraszanie na elektronach związanych.

Dualna natura światła – w różnych warunkach obserwujemy jego naturę:

  • falową (dyfrakcja, interferencja)
  • światło zachowuje się jak strumień cząstek.

Doświadczenie Comptona potwierdza fakt, że materia składa się z elektronów. Powstał problem struktury atomu. Stwierdzono , że atomy składają się co najmniej z elektronów, wykazano również jaki jest ładunek elektronu. Z drugiej strony wiedziano, że atom jest elektrycznie obojętny, wynikało z tego, że muszą istnieć cząstki dodatnie wchodzące w skład atomu.

III.2. KONCEPCJA BUDOWY ATOMU.

– Problem ładunku dodatniego (gdzie jest zlokalizowany, co go stanowi) – problem masy ( gdzie jest zlokalizowana i co stanowi masę atomu )

wzór– jest zbyt mały, by wytłumaczyć masę atomu

Model Thomsona
– równomiernie naładowana sfera ładunkiem dodatnim z elektronami

wzór
wzór
Model Thomsona
Rys.III.5. " Plum pudding model " ("ciasto z rodzynkami") – model atomu Thomsona.

Weryfikacja modelu
Rutherford (1911) – poprzez swoje doświadczenie (rozpraszanie cząstek &alpha) wykluczył model Thomsona.

Cząstki α
Becquerel odkrył, że rudy uranu wysyłają "tajemnicze" promieniowanie.
– Składową naładowaną elektrycznie można zidentyfikować badając nań wpływ pola wzór lub wzór

Wpływ pola elektrycznego na promieniowanie rudy uranu
Rys.III.6. Wpływ pola elektrycznego na promieniowanie rudy uranu (Z)

g – emitowane zawsze gdy jądra atomowe są w stanie wzbudzonym
To samo można zrobić w polu magnetycznym wzór,wzór.
Różnica jest taka, że odchylenie następuje w płaszczyźnie prostopadłej do kartki.
Rutherford badał prawdopodobieństwo rozproszenia cząstek &alpha .

Rurka Pluckera Ra – rad
K – kolimator
D – detektor (ZnS)
Rys.III.7. Ilustracja graficzna doświadczenia Rutherforda.

wzór
wzór – cząstki rozproszone do tyłu
wzór
– niemożliwe, żeby cząstka została rozproszona do tyłu, gdyby model Thomsona był rzeczywisty, z tego wynika, że model atomu Rutherforda jest lepszym
– koncepcja jądra atomowego – ulokowane w centralnej części atomu
– masa atomu związana z ładunkiem dodatnim

Rutherford wyprowadził następującą formułę:

wzor
(III.2.1)

Liczba cząstek &alpha rozproszonych pod kątem wzór w kąt bryłowy wzór.
t – grubość tarczy
M &ndash Masa cząstki &alpha
=> wzór
v – jej prędkość

wzór

Doświadczenie wykonywał stosując różne źródła cząstek α (dzięki czemu dysponował cząstkami &alpha o różnej energii kinetycznej) oraz tarcze o różnej grubości.
Eksperymentalnie stwierdził, że:

wzór

Na podstawie otrzymanych wyników wyliczył ładunek jądra i stwierdził, że jest on równy liczbie porządkowej w tablicy Mendelejewa.

Nierozwiązany problem: rozmiar jądra atomowego.
Rutherford oszacował rozmiar jądra atomowego:

wzór, wzór

D – odległość najbliższego zbliżenia (zderzenie centralne)
R jest równe D gdy cząstka jest rozproszona do tyłu (wzór)
Dla wzór
– jądro atomu jest 10 tys. razy mniejsze od całego atomu.

Model atomu Rutherforda wzórRa – promień atomu, R – promień jądra
– atom jest pusty (praktycznie cała materia skupiona jest w jądrze)
analogia: pestka wiśni na środku stadionu piłkarskiego
Rys.III.8. Model atomu Rutherforda.

Problemem nie rozwiązanym przez Rutherforda była lokalizacja elektronów. Nie mogą być one ulokowane w jądrze ani na jego powierzchni, bo atom byłby bardzo mały.
Przypuszczał, że elektrony mogą być rozmieszczone na orbitach.
Gdyby elektrony sie nie poruszały, to siła kulombowska przyciągnęłaby je do jądra, natomiast gdy się poruszają, ładunek doznaje przyspieszenia, a więc traci energię,czyli prędzej czy później spadałyby emitując promieniowanie o ciągłym widmie.
Mimo, iż Rutherford przypuszczał, że elektrony są na orbitach, nie rozwiązał problemu stabilności atomu.