Valid HTML 4.01 Transitional

IV.
TEORIA (MODEL) BOHRA ATOMU (1913)

Bohr zastanawiał się, jak wyjaśnić strukturę widm liniowych.
Elektron musi krążyć, aby zrównoważyć siłę Coulomba (przyciągającą). Skoro krąży to doznaje przyspieszenia i promieniuje, a wówczas traci energię.

IV.1. WIDMA PROMIENIOWANIA ATOMÓW

Spektrometr optyczny
Rys. IV.1. Schemat spektrometru optycznego. Wiązka światła pada na pryzmat i zostaje rozszczepiona.

Widmo liniowe
Rys.IV.2. Z Rys.IV.1. – na kliszy uzyskamy taki obraz padającej wiązki. Jest to widmo liniowe.

Rodzaje widm – podział:

 1. według (ze względu na) długość fali λ
  1. widma optyczne
   • powstają w wyniku zmiany energii elektronów zewnętrznych
    (100 Å ≤ &lambda ≤ daleka podczerwień)
   • widma widzialne (VIS): 4000 Å ≤ &lambda ≤ 8000 Å
   • widma podczerwone (IR): &lambda ≥ 8000Å
   • widma nadfioletowe (UV): &lambda ≤ 4000Å
  2. widma rtg (rentgenowskie)
   • powstają w wyniku zmiany energii elektronów wewnętrznych (najbliższych jądra atomowego)
 2. według struktury linii
  1. widma liniowe | | | || | || | : atomy (jony) swobodne
  2. widma pasmowe ||| |||| ||| |||| – gdy linie są zgrupowane bardzo gęsto obok siebie: drobiny (jony drobin) np. CO2, NH3, CH4,...
  3. widma ciągłe – są charakterystyczne dla materii skondensowanej: ciała stałe (metale), ciecze i gazy w wysokich ciśnieniach. Nie da się jednoznacznie przypisać konkretnej substancji.

  a) i b) są charakterystyczne dla danej substancji – określają ją w sposób jednoznaczny
  Dwie linie blisko siebie w widmie – dublet (np. widmo sodu).

 3. III. ze względu na sposób obserwacji
  1. widma emisyjne – obserwujemy promieniowanie wysyłane
  2. widma absorbcyjne – powstają gdy widmo ciągłe przepuścimy przez daną substancję (np. gaz), różnica widma ciągłego i liniowego. Na podstawie analizy linii widmowych możemy stwierdzić przez jakie pierwiastki widmo zostało przepuszczone
Przykłady widm
Rys.IV.3. Przykłady widm.

IV.2. WIDMO ATOMU WODORU (DOŚWIADCZENIE)

Seria Balmera
Rys.IV.4. Widmo atomu wodoru – przedstawienie graficzne ilustrujące serię Balmera.

Balmer zaproponował wzór dzięki któremu możemy znaleźć położenie każdej z linii widmowych atomu wodoru.

wzor n = 3,4,5,...
(IV.2.1) &lambda 3 = &lambda &alpha = 6563 [Å]

H – granica serii Balmera ( &lambda = 3646 Å)
Każda seria kończy się pewną linią graniczną.
W serii Balmera wykryto 10 linii.

Rydberg wprowadził pewną modyfikację z której wynika, że wygodniej położenie linii opisywać przez tzw. liczbę falową k, którą wyrażają zależności (IV.2.2a) lub (IV.2.2b):

wzor
(IV.2.2a) lub
wzor
(IV.2.2b)  
wzor n = 3,4,5,...
(IV.2.3)

gdzie:
stała Rydberga – RH = 109677,58 cm-1

Znanych jest 6 serii linii widmowych, których linie opisuje uogólniony wzór Rydberga:

wzor
(IV.2.4)

n2 = n1+1, n1 = const dla danej serii i 1 ≤ n1 ≤ 6

SERIA ROK n1 ZAKRES
Lymana
Balmera
Paschena
1906
1885
1908
1
2
3
UV
VIS+UV
IR
przed teorią Bohra

Bracketta
Pfunda
Humpkreysa

1922
1924
1952

4
5
6
po teorii Bohra
IR
IR
IR
Tabela II.1. Stosunek q/m dla różnych jonów.

Model Bohra przewidział istnienie dalszych serii w podczerwieni zanim zostały praktycznie wykryte.
Teoria Bohra wyprowadzona dla atomu z jednym elektronem – atomy wodoropodobne.

IV.3. TERMY I ZASADA KOMBINACJI RYDBERGA – RITZA (1908)

wzor
wzor, wzor, wzor
wzor
(IV.3.1)

Wzór (IV.3.1) – pojęcie termu, którego matematyczna postać jest inna dla każdego pierwiastka.

Położenie dla dowolnego widma (linii) możemy przedstawić jako różnicę dwóch termów:

wzor
Wzory termów dla atomów innych niż wodór, mają inną postać.

Zasada kombinacji Rydberga – Ritza
Liczby falowe dowolnych linii spektralnych mogą być wyrażone jako różnice odpowiednich termów. Termy te poprzez kombinacje z innymi termami mogą służyć do obliczania liczb falowych innych linii tego samego widma.

Podsumowanie:
Widma atomowe nie są ciągłe – są liniowe, a więc skwantowane!

IV.4. POSTULATY BOHRA

Teoria Bohra oparta jest na następujących postulatach:

 1. Elektron porusza się po orbicie kołowej i podlega prawom fizyki klasycznej (równowaga zapewniona przez prawo Coulomba i II zasadę dynamiki Newtona). Siła przyciągająca między ładunkiem a jądrem jest równoważona przez siłę odśrodkową.
 2. Zamiast nieskończonej liczby orbit , które dozwolone są z punktu widzenia mechaniki klasycznej, elektron może poruszać się tylko po takich orbitach, dla których orbitalny moment pędu L spełnia warunek:
  wzor, n= 1,2,3,...
   
  wzor
  (IV.4.1)  
  wzor – kręt orbitalny
   
  wzor,wzor
  Jest to tzw. postulat kwantowy.
 3. Całkowita energia na danej orbicie stacjonarnej jest stała: E=const A zatem Bohr przyjął, że elektron nie traci energii!
 4. Przy przejsciu elektronu z jednej orbity na drugą atom wysyła promieniowanie.
  E2 → E1 < E2
  Różnica energii wzor – częstość wyemitowanego promieniowania

  Postulat analogiczny do postulatu Einsteina!

Bazując na tych postulatach można wyprowadzić wzór Rydberga.

IV.5. WYPROWADZENIE WZORU RYDBERGA.

Atom wzor
wzor
wzor
Rys. IV.6. Elektron krążący po orbicie wokół jądra atomu.

wzor układ SI
układ Gaussa

założenie: k'=1
wzor, z czego i ze wzoru (IV.5.3) wynika, że

wzor
(IV.5.1)  
wzor
(IV.5.2) Z wzorów (IV.5.1) i (IV.5.2) wynika, że:
wzor
(IV.5.3)  
wzor
(IV.5.4)  
wzor, n= 1,2,3,...
(IV.5.5)  
wzor

z wzoru (IV.5.5) możemy wyliczyć promień wodoru na pierwszej orbicie (w stanie podstawowym) – promień Bohra:
wzor

Z (IV.5.3) i (IV.5.5) wynika, że prędkość na n-tej orbicie wynosi:
wzor
(IV.5.6) Z wzoru (IV.5.6) możemy wyliczyć, że:
wzor
A zatem jak widać, nie ma efektu relatywistycznego.
wzor, czyli wzor
Jak wynika z powyższych obliczeń, największą prędkość uzyskuje elektron na 1 orbicie.

Całkowita energia elektronu jest sumą energii kinetycznej Ek i potencjalnej Ep:

wzor
(IV.5.7)  
wzor
(IV.5.8)  
wzor
(IV.5.9)  
wzor
(IV.5.10) Z zależności (IV.5.7) – (IV.5.10) wynika, że:
wzor
Czyli, że energia całkowita elektronu jest ujemna, a więc elektron jest związany.
 
wzor
(IV.5.11)

En – całkowita energia elektronu na n – tej orbicie.
Z zależności (IV.5.11) można obliczyć wzor, stąd wynika, że najsilniej związany jest elektron na pierwszej powłoce.

wzor – taką energię trzeba dostarczyć, aby oderwać elektron z 1 orbity (zjonizować atom wodoru w stanie podstawowym).
wzor
(IV.5.12)
Przejście między stanami energetycznymi
Rys.IV.7. Przejście między stanami E2 – E1.
Drabina poziomów energetycznych
Rys.IV.8. Drabina poziomów energetycznych.

Znając energię dowolnego poziomu energetycznego, możemy wyznaczyć częstość f:

wzor
(IV.5.13)

Wprowadzamy liczbę falową k daną wzorem (IV.2.2a):

wzor
(IV.5.14)

Po podstawieniu częstości danej wzorem (IV.5.13) do wzoru (IV.5.14) otrzymujemy:

wzor
(IV.5.15)  
wzor

Po wstawieniu wartości liczbowych można wyliczyć, że:

wzor

Wzór (IV.5.15) określa położenie dowolnej linii. Dla Z=1 jest on zgodny ze wzorem Rytberga.

wzor
 
wzor

Teoria Bohra jest w stanie wyjaśnić położenie linii w tych wszystkich 6 seriach widmowych wodoru. Potwierdziła bardzo dokładnie położenie linii widmowych w znanych 3 seriach oraz przewidziała istnienie 3 kolejnych. Każda seria odpowiada przejściu elektronu z dowolnej powłoki n2 = (n1 + n) na powłokę n1.

IV.6. POPRAWKA NA SKOŃCZONĄ MASĘ JĄDRA, M ≠ ∞

W rzeczywistości, w atomie wodoropodobnym, oba ciała jądro i elektron poruszają się wokół środka masy CM.

Układ jądro - elektron
Rys.IV.9. Schematyczne przedstawienie środka masy w układzie jądro – elektron (nie w skali). Masa jądra atomowego M jest skończona i wynosi niecałe 2000 me, im lżejsze jądro atomowe tym większe przesunięcie środka ciężkości CM w stronę elektronu. M – masa elektronu, r – odległość elektronu od jądra atomowego, x – odległość środka ciężkości atomu od środka jądra atomowego.

Można pokazać, że kręt elektronu w takim przypadku (tzn. gdy masa elektronu jest skończona) wynosi:

wzor
(IV.6.1)

A zatem możemy stosować wszystkie wyprowadzone wcześniej wzory, tyle ze za masę wstawiamy tzw. masę zredukowaną &mu .

wzor
(IV.6.2)

Uwzględniając to, że jądro ma skończoną masę, wzór Rydberga ma poniższą postać:

wzor
(IV.6.3)  
wzor
(IV.6.4)

RM – stała Rytberga dla atomów ze skończoną wartością masy jądra.

IV.7. DOŚWIADCZENIE FRANCKA- HERTZA (1914)

Eksperymentalne potwierdzenie punktu IV.6.
Doświadczenie FranckaHertza dotyczy zderzania się elektronów z dowolnymi atomami metali (np. rtęci).
Jeżeli poszczególne poziomy energetyczne w atomie są skwantowane, to poziomy całego atomu powinny być skwantowane (suma).

Doświadczenie Franka-Hertza
Rys.IV.10. Ilustracja doświadczenia Francka – Hertza. Bańka została wypełniona atomami Hg. S – siatka (aby elektrony z katody K mogły przelecieć do anody A) służąca jako dodatkowa elektroda. Pomiędzy siatką S a anodą A – potencjał hamujący V'.
Zależność I(V)
Rys.IV.11. Wykres niebieski – jeżeli stany atomów są skwantowane możliwe jest tylko pokazanie odpowiedniej dawki energii (ukazuje jak zmieniałoby się natężenie gdyby w bańce była próżnia i elektrony nie zderzały się z atomami Hg, lub też gdyby te zderzenia były sprężyste). Wykres czerwony – ilustruje rzeczywisty przebieg zależności (przy zderzeniach niesprężystych część energii jest przekazywana przez elektrony atomom rtęci.)

Poziomy energetyczne wzor
wzor
wzor
wzor, wzor
wzor
Rys.IV.12. Schemat poziomów energetycznych układu skwantowanego.

– W charakterystyce i – V obserwujemy skoki (piki) związane ze wzbudzeniem atomów Hg do coraz wyższych potencjałów energetycznych
– doświadczenie pokazuje w sposób jakościowy oraz ilościowy (można wyliczyć), że atom jest układem skwantowanym
Przy napięciu V1 wzbudzenie do E1, przy V2 wzbudzenie do E2.
Jeżeli znamy napięcie pierwszego piku wzor, to możemy obliczyć częstość f1:

wzorwzor
A ponieważ wzor, to możemy obliczyć długość fali &lambda 1:
wzor
Z teorii dostajemy wzor
Z doświadczenia FranckaHertza Z teorii dostajemy wzor
A zatem Z teorii dostajemy wzor
Doświadczenie to potwierdza słuszność teorii Bohra.