Valid HTML 4.01 Transitional

V.
TEORIA SOMMERFELDA

V.1. REGUŁY KWANTOWANIA WILSONA – SOMMERFELDA

Reguły kwantowania Wilsona – Sommerfelda dotyczą dowolnej wielkości fizycznej, która jest periodyczną funkcją czasu (jeżeli funkcje opisujące jakiś układ są funkcjami periodycznymi to układ jest kwantowalny).

wzor
gdzie:
&tau – okres
wzor
(V.1.1) pq – pęd odpowiadający współrzędnej uogólnionej q
nq – liczba kwantowa

Przykład: Punkt o masie m poruszający się po orbicie kołowej.
Przykład (r,&phi )
q1 = r, q2 = &phi
r = const
&phi = &omega t
wzor
Przykład

wzor
(V.1.2)  
wzor
 
wzor
(V.1.3)  
wzor
 
wzor
 
wzor
 
wzor
Ponieważ L = P, to:
wzor, czyli:
 
wzor
(V.1.4)

Zależność (V.1.4) zgodna (identyczna) z II postulatem Bohra. Stanowi jego matematyczne rozwiązanie.

Jeżeli (V.1.1) zastosujemy do oscylującej cząstki o masie m, to możemy znaleźć jej energię całkowitą:

wzor
(V.1.5) Wzór (V.1.5) jest zgodny z IV postulatem Bohra.

Sommerfeld uogólnił model Bohra i pokazał że elektron na danej orbicie może poruszać się po orbicie eliptycznej (kołowa jest jej szczególnym przypadkiem), przy czym liczba orbit zależy od n i jest dokładnie jej równa.
n – będziemy nazywać główną liczbą kwantową.

V.2. SUBTELNA STRUKTURA WIDMA WODORU.

Wszystkie linie spektralne począwszy od n = 2 są rozszczepione – jest to struktura subtelna.
Struktura subtelna została wyjaśniona w oparciu o rachunek relatywistyczny.

Subtelna struktura widma atomu wodoru
Rys.V.1. Subtelna struktura widma atomu wodoru.

Sommerfeld był w stanie obliczyć parametry orbit i ich energie.

wzor, n &phi = 1, 2, 3,...
(V.2.1)  
wzor, nr= 0, 1, 2,...
(V.2.2)
Elipsa
wzor
(V.2.3a)  
wzor
(V.2.3b)  
wzor
(V.2.3c)

Wzory (V.2.3a), (V.2.3b), (V.2.3c) – definiują orbitę po której porusza się elektron.

wzor – główna liczba kwantowa
wzor – azymutalna liczba kwantowa
wzor – definiują kształt orbity
wzorwzor

V.3. PRZYKŁADY ORBIT SOMMERFELDA.

Orbity Sommerfelda
Rys.V.2. Przykłady orbit Sommerfelda.

Pod względem energetycznym wszystkie orbity dla danego n są takie same, bo energia nie zależy od n &phi – degeneracja orbit.
Degeneracja została zniesiona po wprowadzeniu rachunku relatywistycznego.

wzor
(V.3.1)

Energia wzor – jest charakterystyczna dla danej orbity

wzor
(V.3.2)

Z (V.3.2) wynika, że wzor i wyjaśnia strukturę subtelną linii spektralnych Po uwzględnieniu efektu relatywistycznego energia wyraża się wzorem:

wzor
(V.3.3)

gdzie:
ENR – część nierelatywistyczna (V.2.3c)
ER – poprawka relatywistyczna

wzor
(V.3.4)

Poprawka opisuje przesunięcie poziomów energetycznych – pojawienie się struktury subtelnej.

wzor
(V.3.5)

a – stała struktury subtelnej, charakterystyczna wielkość we wzorach fizyki kwantowej
Jest wiele interpretacji tej stałej a, jedną z nich jest:

wzor
v1 prędkość elektronu na pierwszej orbicie
W efekcie istnienia struktury subtelnej pojawiają się dodatkowe poziomy i tworzy się widmo bardziej skomplikowane.
Przejścia dozwolone i zabronione
Rys.V.3. Przejścia dozwolone są oznaczone przez zielone strzałki, czerwone oznaczają przejścia zabronione.

O tym, które przejścia są dozwolone, a które nie, mówi reguła wyboru:

wzor
(V.3.6)