Valid HTML 4.01 Transitional

VII.
CZĄSTKI I FALE

VII.1. POSTULAT DE BROGLIE'A (1924)

De Broglie wysunął postulat fal materii – tzn. małym cząstkom przypisał fale.
Światło wykazuje zjawisko dyfrakcyjne.

Dyfrakcja
Rys.VII.1.Światło padające na przeszkodę D ze szczeliną o szerokości d. Na ekranie E widać obraz szczeliny. Gdy d jest znacznie dłuższa od &lambda to obserwujemy dyfrakcję.
Obrazy dyfrakcyjne
Rys.VII.2. Obrazy dyfrakcyjne dla różnych szczelin.

Promieniowanie elektromagnetyczne ma charakter dualny.

Hipoteza:
Być może cząstki zachowują sie jak fale – fale materii (de Broglie'a).
De Broglie przypisał falą długość i częstość.

wzor
(VII.1.1) gdzie:
p – pęd cząstki
wzor
(VII.1.2)

(λ , f) – wielkości falowe
(p, E) – wielkości korpuskularne (cząstkowe)

wzor
(VII.1.3)

De Broglie przypisał cząstce falę opisaną funkcją (4):

wzor
(VII.1.4)

VII.2. DOŚWIADCZALNA WERYFIKACJA HIPOTEZY

W optyce efekty dyfrakcyjne obserwujemy, gdy &lambda ≥ d, gdzie d to średnica przeszkody. Dyfrakcja fal materii powinna być obserwowana przy podobnych warunkach.

 1. Obiekt makroskopowy – cząstki kurzu o promieniu r i gęstości r, poruszające się z prędkością v
  wzor
  wzor
  wzor
  wzor
  Ze wzoru (VII.1.1) otrzymujemy, że:
  wzor
  Ponieważ wzor, to:
  wzor
  Wniosek:
  Fal de Broglie'a nie możemy obserwować dla cząstek takich jak cząstka kurzu.
 2. Elektrony o energii Ek, poruszające się z prędkością v.
  wzor
  wzor, stąd:
  wzor
  Z wzoru (VII.1.1) możemy obliczyć, że długość fali l jest równa:
  wzor
  czyli wzor
  A zatem gdybyśmy rozpraszali elektrony na atomach, byłby spełniony warunek dyfrakcyjny.

Potwierdzenia hipotezy de Broglie'a można szukać rozpraszając elektrony na ciałach krystalicznych. Są to różnego rodzaju minerały, metale. Atomy są w nich uporządkowane w regularny sposób.

Doświadczenie Davisona- Germera (1927)
Doświadczenie Davisona-Germera
Rys.VII.3. Schematyczne przedstawienie zjawiska rozpraszania elektronów na sieci krystalicznej. D – detektor, K – katoda, a – odległość pomiędzy atomami w sieci (jest charakterystyczna dla danej sieci krystalicznej).
N(theta)
Rys.VII.4.

Doświadczenia potwierdziły prawdziwość hipotezy de Broglie'a
Otrzymano liczbowe wartości długości fali materii &lambda fm i energii kinetycznej Ek:

wzor
(VII.2.1)

Warunek dyfrakcji dla fal (warunek Bragga):

wzor
(VII.2.2)

Z powyższego wzoru można obliczyć, że długość fali λ 1 wynosi:

wzor

A zatem jak widać z (VII.2.1) i otrzymanego wyniku dla λ 1:

wzor

Podobne doświadczenie do przeprowadzonego przez Davisona i Germera wykonał Thomson. Różnica była taka, że badał promieniowanie po przejściu przez próbkę (a nie odbite) – obrazy dyfrakcyjne w transmisji.

W ten sposób została jednoznacznie potwierdzona słuszność hipotezy de Broglie'a. Na jej podstawie można dokonać interpretacji drugiego postulatu Bohra.

VII.3. INTERPRETACJA REGUŁY KWANTOWANIA BOHRA

wzor
(VII.3.1) gdy r prostopadłe do v
wzor
(VII.3.2) Z zależności (VII.3.1) i (VII.3.2) wynika, że:
wzor
(VII.3.3)  
wzor
(VII.3.4) Ze wzorów (VII.3.) i (VII.3.4) otrzymujemy, że:
wzor
(VII.3.5)  
wzor
(VII.3.6)

Z (VII.3.6) wzoru wynika, że na n-tej orbicie mieści się n długości fali λ

.
Cwarta orbita
Rys.VII.5. Czwarta orbita – 4 długości fali. W interpretacji de Broglie'a elektronowi na orbicie odpowiada fala stojąca.

VII.4. ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA (1927)

Zasada nieoznaczoności:

 • mówi o tym, że niepewność zawsze będzie częścią każdego przewidywania dokonanego przez naukę. Dla niektórych problemów nie da się dokładnie wyliczyć, co się stanie w przyszłości.
 • jest kuriozalna z punktu widzenia fizyki klasycznej
 • stosuje się do mechaniki kwantowej
 • postuluje, że istnieje granica poznawalności
 • dotyczy wielkości komplementarnych, czyli wielkości, które nie komutują ze sobą (ich komutator jest różny od 0, patrz: IX.3).
Przykłady zasady nieoznaczoności dla różnych par komplementarnych:
 1. położenie wzor i pęd wzor
  Zapis wektorowy:
  wzor
  (VII.4.1) Zapis skalarny:
  wzor
  (VII.4.2a)  
  wzor
  (VII.4.2b)  
  wzor
  (VII.4.2c)

  Wzory (VII.4.1) i (VII.4.2a,b,c) to zasada nieoznaczoności Heisenberga zastosowana do wektorów położenia i pędu.

  wzor – dokładność określenia położenia
  wzor – dokładność określenia pędu
  We współrzędnych kartezjańskich otrzymujemy:
  wzor
  (VII.4.3a) Oraz we współrzędnych biegunowych:
  wzor
  (VII.4.3b)
 2. Energia E i czas t

  Zasada nieoznaczoności Heisenberga dla tej pary komplementarnej wyraża wzór (VII.4.4):

  wzor
  (VII.4.4)

  Czas życia danego stanu (&tau) – maksymalny czas w jakim możemy mierzyć dany stan, im &tau mniejsze tym mniej dokładnie poznajemy energię tego stanu. Nazywamy to rozmyciem stanu.

Rozmycie stanu
Wykres