Valid HTML 4.01 Transitional

IX.
MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

IX.1. OPERACJE OBSERWACJI.

 1. a)klasycznie – nie ważna kolejność, w jakiej wykonujemy pomiary.
  AB = BA
  A – pomiar wielkości A
  B – pomiar wielkości B
 2. kwantowo – wartość obserwacji zależy od kolejności.
  AB ≠ BA

IX.2. STAN UKŁADU.

 1. klasycznie:
  Stan układu jest opisywany przez podanie wartości wielkości opisujących ten układ ( p, E, v,...).
 2. kwantowo:
  – stan układu opisujemy poprzez jego funkcję falową (stanu).Psi
  – cały problem sprowadza się do znalezienia funkcji stanu.
  – wielkości opisywane są przez operatory, każdej wielkości A jest przypisany w sposób jednoznaczny operatoroperator

IX.3. OPERATORY.

Operatorem nazywamy dowolną wielkość matematyczną, która działając na jakąś funkcję daje inną funkcję. Każdej wielkości fizycznej przypisany jest operator.

wzór
(IX.3.1)

Przykład:

wzór
wzór
wzór
wzór– komutator

W mechanice kwantowej nie jest obojętne w jakiej kolejności dokonujemy pomiaru (np. po pomiarze prędkości dany elektron jest już w innym stanie). Wielkości, których komutator jest równy zero nazywamy wielkościami komplementarnymi.

IX.4. RÓWNANIE WŁASNE OPERATORA.

wzór
(IX.4.1)

a – liczba (skalar)
Psi– funkcja własna (operatora wzór)
a – wartość własna (operatora wzór)

Przykład 1:

wzór
(IX.4.2)

założenia:

wzór
wzór
(IX.4.3a)  
wzór
(IX.4.3b)

Wartość własna oznacza wynik pomiaru wielkości mierzonej – jest to możliwa wartość funkcji wzór. Na ogół dostajemy {wzór}, {wzór} (zbiór funkcji i wartości własnych).

Przykład 2:

wzór
wzór– relacja pomiędzy pędem i wektorem falowym k
wzór
wzór
wzór
wzór– operator wzór
wzór
wzór
wzór– funkcja własna operatora pędu

(L – Lewa strona równania, P – prawa strona)

wzór

IX.5. KONSTRUKCJA OPERATORÓW (REGUŁY JORDANA)

 1. operator położenia, wzór
  wzórwzór
  (IX.5.1)
 2. operator pędu, wzór
  wzór
  (IX.5.2)
 3. wzór:

  Wszystkie inne operatory konstruujemy za pomocą powyższych w sposób:

  wzór

  Najpierw wielkość A przedstawiamy za pomocą wektorów położenia i pędu, następnie położenie i pęd przedstawiamy za pomocą operatorów i podstawiamy je odpowiednio do wzoru na A. Stąd otrzymujemy operator wielkości A.

IX.6. ZASADA ODPOWIEDNIOŚCI

Postać praw fizyki nie ulega zmianie, tylko zamiast samych wielkości fizycznych używamy ich operatorów.

Przykład 1: Energia kinetyczna Ek

wzór
wzórwzór
wzór
wzór
(IX.6.1)

– reprezentuje całkowitą energię cząstki swobodnej

Przykład 2: Kręt

wzór
wzór
wzór
(IX.6.2)

IX.7. INFORMACJE Z RÓWNANIA WŁASNEGO.

 1. wzór – nie ma możliwości, żeby dana wielkość opisywana przez operator wzórmiała inną wartość niż jej wartości własne
 2. Operator wzór, wzórwzórwzór
  – jedynym możliwym rozwiązaniem układu w stanie wzórjest wartość własna wzór
 3. zbiór układów np. cząstek, wszystkie są w stanie Psi
  wzór – wartość średnia wielkości
  wzór
  (IX.7.1)

  wzór – funkcja sprzężona do wzór (różni sie znakiem części urojonej)

  Wartość średnia wielkości w stanie własnym jest równa wartości tej wielkości:

  wzór
  (IX.7.2)  
  wzór
  – gdy funkcja Psi jest funkcją własną.
 4. gdy układ nie jest w stanie własnym to możemy określić prawdopodobieństwo znalezienia wartości własnej

  wzór
  (IX.7.3)

  Każdą funkcję stanu możemy rozwinąć w szereg funkcji własnych.

  wzór
  (IX.7.4)

  {wzór} – zbiór funkcji własnych operatora wzór

  {wzór}

  wzór– współczynnik rozwinięcia odpowiedniej n-tej funkcji własnej wzór

IX.8. RÓWNANIE SCHRÖDINGERA (ZALEŻNE OD CZASU)

wzór
(IX.8.1)

Równanie (IX.8.1) to równanie różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego. W żadnym równaniu fizyki klasycznej nie ma wielkości urojonej, tu w rozwiązaniu dostajemy funkcję urojoną.

Born(1926)
– interpretacja związana z prawdopodobieństwem

rysunek

P(x,y,z,t)dV

[x, x+dx]

[y, y+dy]

[z, z+dz]

dV = dx dy dz

wzór
wzór
(IX.8.2)  
wzór
(IX.8.3a)  
wzór
(IX.8.3b)

Przykład 1:

wzór
(IX.8.4a)  
wzór
(IX.8.4b)

Wzory (IX.8.4a) i (IX.8.4b) ilustrują różnicę pomiędzy funkcją i jej sprzężeniem.

Z zależności (IX.8.2), (IX.8.3a) i (IX.8.3b):

wzór

– gęstość prawdopodobieństwa jest wielkością stałą i dodatnią

Warunek normalizacji:

wzór
(IX.8.5)

Skoro funkcja falowa powinna reprezentować cząstkę, to musi przyjmować duże wartości tam, gdzie może być cząstka i wartości zerowe tam gdzie ta cząstka nie może przebywać.

wzór
(IX.8.6)

Jeżeli funkcje własne należą do dwóch różnych wartości własnych, to spełniają warunek ortogonalności (IX.8.6). Układ ortonormalny – układ spełniający warunki (IX.8.5) i (IX.8.6).

wzór
(IX.8.7)
wzór=klamra 0, n ≠ m
1, n=m

IX.9. RÓWNANIE SCHRÖDINGERA (NIEZALEŻNE OD CZASU)

Poszukujemy funkcji falowych, które dają się przedstawić w postaci iloczynu części zależnej tylko od położenia z częścią zależną tylko od czasu:

wzór
(IX.9.1) Psi – funkcja zależna od położenia
Phi – funkcja niezależna od czasu

Założenie:

wzór wzór
wzór
(IX.9.2)  
wzór
(IX.9.3)  
wzór
(IX.9.4)

Rozdzieliliśmy zmienne tak, że lewa strona równania jest zależna tylko od położenia, prawa zaś tylko od czasu. Równość jest możliwa tylko wówczas, gdy obie strony będą równe pewnej stałej c'. Czyli:

wzór
(IX.9.5)  
wzór
(IX.9.6)  
wzór
(IX.9.7)  
wzór
(IX.9.8)  
wzór
(IX.9.9)

Dla oscylatora harmonicznego mamy rozwiązanie postaci wzór A zatem: wzórz czego wynika: wzór. Związek ten otrzymaliśmy z postulatu Bohra. Z ostatniej równości wynika, że wzór. A zatem na podstawie powyższych obliczeń otrzymujemy:

wzór
(IX.9.10)

Równanie (IX.9.10) nosi nazwę równania Schrödingera niezależnego od czasu (rozwiązania nie muszą być zespolone). Jest to inaczej mówiąc równanie własne operatora energii wzór.Często zapisuje się je również w postaci (IX.9.11):

wzór
(IX.9.11)

przy czym operator:

wzór
(IX.9.12)

– nazywany jest hamiltonianem lub też operatorem Hamiltona

wzór
(IX.9.13)

Wzór (IX.9.13) przedstawia postać funkcji falowej, przy czym postać funkcji przestrzennej zależy od potencjału podczas gdy postać funkcji czasowej jest znana.