Dalej Teoria Bohra układów wodoropodobnych.

PROMIENIOWANIE TERMICZNE,
KATASTROFA W NADFIOLECIE


Promieniowanie termiczne. Promieniowanie termiczne - promieniowanie wysyłane przez ciało ogrzane do pewnej temperatury.

Gdy szybkość emisji jest równa szybkości absorpcji mówimy o równowadze termodynamicznej.

Materia w stanie skondensowanym (ciała stałe, ciecze) emituje promieniowanie o widmie ciągłym. Szczegóły tego widma zależą silnie od temperatury ciała, a nie zależą od rodzaju substancji. W wysokich temperaturach (~1000 K) ponad 90% emitowanego promieniowania cieplnego jest niewidzialne - podczerwień (promieniowanie elektromagnetyczne).


Ciała doskonale czarne. Istnieje klasa ciał emitujących promieniowanie o widmie mającym charakter uniwersalny - ciała doskonale czarne. Powierzchnie doskonale czarne absorbują w całości padające nań promieniowanie termiczne. Ciała doskonale czarne o takiej samej temperaturze, emitują promieniowanie o takim samym widmie. Rozkład widmowy promieniowania ciała doskonale czarnego charakteryzuje (opisuje) funkcja równanie 1-01 zwana zdolnością emisyjną ciała. Wielkość równanie 1-02 jest równa energii promieniowania o częstotliwości zawartej w przedziale równanie 1-03 wysyłanego w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni ciała o temperaturze bezwzględnej T. Całkowita zdolność emisyjna ciała równanie 1-04 - całka z równanie 1-02 po wszystkich częstotliwościach jest to całkowita energia wyemitowana w jednostce czasu z jednostki powierzchni ciała doskonale czarnego o danej temperaturze.

równanie 1-05

Dla wszystkich częstotliwości wielkość równanie 1-04 wzrasta gwałtownie (szybciej niż liniowo).

Prawo Stefana-Boltzmanna.

Prawo Stefana (termiczne) - 1879 r.:

równanie 1-06
wartość stałej Stefana-Boltzmanna:
równanie 1-07

Z charakterystyki wynika również, że wraz ze wzrostem temperatury, widmo promieniowania ulega przesunięciu w stronę wyższych częstotliwości.

Zależność zdolności emisyjnej ciała od częstotliwości.
Wykres zależności zdolności emisyjnej ciała od częstotliwości wysyłanego promieniowania.


Prawo Wiena. Fakt ten wyraża prawo przesunięć Wiena:

równanie 1-08

gdzie równanie 1-09 - długość fali, dla której równanie 1-01 w danej temperaturze osiąga maksimum.


Klasyczna teoria promieniowania we wnęce.

Promieniowanie we wnęce stanowi układ fal stojących, stąd długość wnęki wynosi:

równanie 1-10
(n = 1,2,3,...)
I dalej:
równanie 1-11
(warunek ograniczający liczbę dowolnych częstotliwości)

Zatem można przeprowadzić następujący "ciąg wynikań":

rysunek pomocniczy
równanie 1-12
równanie 1-15
równanie 1-16

gdzie równanie 1-13 - liczba częstotliwości w przedziale równanie 1-14. Jak widać liczba dozwolonych częstotliwości zawartych w przedziale równanie 1-03 wynosi (uwzględniając polaryzację): 2(2a/c) = 4a/c.

równanie 1-17
W ciele przestrzennym:
równanie 1-18
gdzie:
2 - wynika z uwzględnienia polaryzacji;
1/8 - "ćwiartka" sfery;
równanie 1-19 - powierzchnia sfery.


Prawo ekwipartycji energii. Średnią energię całkowitą każdej fali stojącej o danej częstotliwości określa prawo ekwipartycji energii:


<E> = kT

Energia ma tę samą wartość dla wszystkich długości fal stojących we wnęce niezależnie od ich częstotliwości. Energia przypadająca na jednostkę objętości i przedział częstotliwości równanie 1-03 dla promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne w postaci wnęki w temperaturze T, jest równa iloczynowi średniej energii przypadającej na jedną falę i liczby fal stojących w tym przedziale częstotliwości podzielonemu przez objętość wnęki.
Wielkość równanie 1-20 jest to gęstość energii (energia zawarta w jednostce objętości w temperaturze T w przedziale częstotliwości równanie 1-03).

równanie 1-21


Wzór Rayleigha-Jeansa.

Wzór Rayleigha - Jeans'a dla promieniowania ciała doskonale czarnego:


równanie 1-22

W granicy niskich częstotliwości widmo klasyczne jest bliskie krzywej doświadczalnej, natomiast dla wysokich częstotliwości wyniki teoretyczne (R-J) dążą do nieskończoności podczas gdy z eksperymentów wynika, że gęstość energii zawsze pozostaje skończona i dla wysokich częstotliwości dąży do zera.


Katastrofa w nadfiolecie.

Ta sprzeczność została nazwana KATASTROFĄ W NADFIOLECIE.


Planck.

Teoria Plancka (1900 r.)

Planck znalazł funkcję równanie 1-20 odpowiadającą danym doświadczalnym. Założył, że energia jest skwantowana (porcja energii = równanie 1-23).
Energia promieniowania (jeden stopień swobody, "współrzędna" - sinusoidalna funkcji czasu):

równanie 1-24
A ze względu na dyskretny rozkład energii:
równanie 1-25
Wyrażenie na gęstość promieniowania ciała doskonale czarnego:
równanie 1-26
(wstawiamy równanie 1-27 za kT).

Prawo Plancka. Jest to wzór Plancka na rozkład widmowy promieniowania ciała doskonale czarnego.

Prawo Stefana (całkowita zdolność emisyjna):

równanie 1-28

Taka se osdópka.


Powrót do strony głównej.
Powrót do strony głównej.
Teoria Bohra układów wodoropodobnych.
Następny temat.