Co to jest teoria pasmowa?
Rozwiązanie równania Schrödingera
dla potencjału periodycznego
Zapełnianie pasm przez elektrony.
Metale i niemetale
Komputerowe obliczenia
ab initio struktury pasmowej
Ewolucja struktury elektronowej pierwiastków układu okresowego
w stanie krystalicznym.
Podsumowanie: możliwości
i granice teorii pasmowej

Słownik pol-ang-mat
Pytania testowe
Mapa strony
Literatura
O stronie
Projekt i wykonanie:
Rafał Kosturek
 

1. Funkcja Blocha jest funkcją:
  periodyczną, bo jest iloczynem periodycznych funkcji
  nieperiodyczną, bo iloczyn funkcji periodycznych nie musi być funkcją periodyczną
  funkcja Blocha nie jest ani periodyczna, ani nieperiodyczna

2. Dla dwuwymiarowej sieci o stałych a b, = 90° strefa Brillouina jest:
  kwadratem
  prostokątem
  rombem

3. Efektywne równanie Schrödingera jest równaniem różniczkowym:
  liniowym niejednorodnym
  liniowym jednorodnym
  nieliniowym

4. Funkcjami własnymi operatora inwersji (zamienia współrzędną r na -r) są funkcje:
  parzyste
  nieparzyste
  parzyste i nieparzyste

5. Wgląd w rys. 4.5 wskazuje, że liczba podpasm, jakie znajdujemy poniżej poziomu Fermiego miedzi wynosi
  4
  5
  6

6. Linia przechodząca przez punkty KX sieci odwrotnej na rys. 2.2c jest osią symetrii:
  dwukrotną
  trzykrotną
  czterokrotną

7. Masa efektywna elektronu (dziury) jest liczbą rzeczywistą
  dodatnią
  ujemną
  dodatnią lub ujemną

8. Jednostką funkcji gęstości stanów liczonej na atom jest:
  eV/atom
  stanów/eV
  stanów/(eV·atom)

9. Funkcja gęstości stanów w trzech wymiarach jest funkcją
  ciągłą, analityczną
  ciągłą, nieanalityczną
  nieciągłą

10. Dla nieparzystej liczby atomowej Z pierwiastka liczba elektronów walencyjnych jest:
  parzysta
  nieparzysta
  nie można określić

11. Przerwa energetyczna na rys. 2.6 jest:
  prosta
  skośna
  nie można określić

12. Dla germanu minimum energii pasma przewodnictwa znajdujemy (inaczej niż dla Si) w punkcie L strefy Brillouina (rys. 2.2c). Ze względu na symetrię sieci odwrotnej liczba takich minimów (zwanych w literaturze dot. półprzewodników dolinami) dla Ge wynosi:
  2
  6
  8

13. Masa efektywna elektronów przy dnie pasma przewodnictwa germanu (vide pytanie 12)
  skalarem
  wektorem
  tensorem

14. Potencjał elektrostatyczny chmury elektronowej Vel(r) jest funkcją:
  rzeczywistą dodatnią
  rzeczywistą ujemną
  zespoloną

15. Liczba stanów na podpoziomie 3d sodu jest równa 10 (rys. 4.1b), gdyż zależy od:
  liczb kwantowych n i l
  liczby kwantowej l
  rodzaju pierwiastka

16. Żółte światło lamp sodowych oświetlających ulice Krakowa pochodzi z przejść między poziomami (rys. 4.1b):
  2p -> 2s
  3p -> 3s
  4s -> 3s

17. Układ elektronów pokazany na rys. 4.2 jest układem względem operacji zamiany cząstek:
  symetrycznym
  antysymetrycznym
  ani symetrycznym, ani antysymetrycznym

18. Funkcjonał jest obiektem matematycznym posiadającym argument i wartość. Wielkości te są, odpowiednio:
  liczbą i liczbą
  funkcją i liczbą
  liczbą i funkcją

19. Dla relacji E(k) miedzi (rys. 4.5) podpasmo podwójnie zdegenerowane można odszukać na odcinku
  WL
  L
  X

20. Promień "szyjki" powierzchni Fermiego miedzi (rys. 3.2) może być odczytany z rys. 4.5 jako:
  poziomy odcinek na linii E = EF od punktu przecięcia gałęzi dyspersji na odcinku X do punktu przecięcia z pionową linią X
  jak wyżej, ale dla odcinka WL i linii L
  rysunki 3.2 i 4.5 nie mają ze sobą nic wspólnego

21. Pokazana na rys. 4.6 procedura znajdowania energii Fermiego (patrz linia ciągła i kreskowa) stanowi realizację wzoru
 
 
  E(k) = EF

22. Obniżające całkowitą energię oddziaływania wymienne działają w ferromagnetycznym Fe między elektronami:
  o różnych kierunkach spinów
  niezależnie od kierunku spinu
  o tych samych kierunkach spinów

23. Metale alkaliczne wywodzą swą nazwę z faktu, że pierwiastki te tworzą silne:
  kwasy
  zasady
  sole

24. Przez metale szlachetne w jubilerstwie rozumie się Ag, Au i Pt. Nazewnictwo to, w stosunku do przyjętego w literaturze fcs, jest
  niezgodne
  zgodne
  trudno powiedzieć

25. Podaj, który z podanych niżej metali prostych posiada największą liczbę elektronów walencyjnych na atom:
  rtęć
  aluminium
  ołów

26. Liczba pierwiastków ziem rzadkich równa 14 jest konsekwencją wartości liczby kwantowej
  n
  l
  j