Wykłady z Nauki o Materiałach dla Ceramików

Prof. dr hab. Wiesław S. Ptak

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie


 “Od surowców do mikrostruktury”

Cykl wykładów jest przeznaczony dla studentów III roku Ceramiki. Zasadniczym celem kursu jest przybliżenie słuchaczom ogólnomateriałowego podejścia do procesów wykorzystywanych w technologii materiałów ceramicznych oraz umożliwienie im opanowania umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy podstawowej do problemów materiałowych. Jego treść jest zawężona do tych problemów, które można oprzeć na dotychczas opanowanym materiale i które równocześnie znajdują swoją kontynuację w dalszym przebiegu studiów.

Rozbudowane zostały dlatego te działy, które odnoszą się bezpośrednio do klasycznych tworzyw ceramicznych i ogólnie ceramiki przemysłowej, pominięte zostały natomiast zagadnienia np. obróbki mechanicznej i cieplnej, tak ważne dla tworzyw metalicznych i wiele innych, odnoszących się do tworzyw zaawansowanych technologii, którymi zajmuje się inżynieria materiałowa. Nie są również omawiane te partie materiału, które zwyczajowo należą do Nauki o Materiałach, ale są treścią innych przedmiotów studiów.

Pomimo zawężonej treści, przedmiot nie może tracić swoich walorów kształcących, stąd położenie nacisku na postawienie problemów, logikę wywodu, analizę zjawisk i procesów oraz uogólnienia. Z tego też powodu obszerniej potraktowane są te działy, które są w większym stopniu obecne w bieżącej literaturze badawczej i gdzie w związku z tym można zastosować odpowiednio pogłębione podejście.

Wątkiem przewodnim wykładu jest proces konsolidacji wysokotemperaturowej, który z jednej strony jest kluczowy dla technologii ceramiki i kieruje uwagę słuchacza na zagadnienia omawiane w przedmiotach o profilu technologicznym, zaś z drugiej strony, wychodząc z opisu tego procesu można omówić niejako przy okazji, procesy np. krystalizacji, witryfikacji, czy reakcji w układach skondensowanych, co czyni całość materiału bardziej spójną i ułatwia jego opanowanie

Przedstawiony materiał jest podzielony na kolejne wykłady zawierające logicznie zamknięte treści, co nie zawsze odpowiada półtoragodzinnym odcinkom czasowym. Zasadnicza zawartość merytoryczna każdego wykładu jest przedstawiona na kolejnych planszach, całość jest poprzedzona komentarzem wprowadzającym. Pełna treść wykładów znajdzie się skrypcie przygotowywanym do druku.

 

 

Wiesław S. Ptak